Suomen kielen aineopinnot: valinnaiset kurssit ja kirjatentit

SUOM1382: Sosiolingvistiikka, kirjatentti

18.8.2011 (Tommi Kurki)

Vastaa seuraavista kysymyksistä kolmeen.
1. Marche linguistique (marketplace dialect, kielelliset markkinat)
2. Kategorisuuden aksiooma (the axiom of categoricity). Miten tämä käsite suhteutuu variaation tutkimukseen?
3. Sosiolektin omaksumisen kolme kehitysvaihetta. Esittele vaiheet lyhyesti.
4. Chambersin kirjassa on luku nimeltään ”Oddballs and Insiders” (Outolinnut ja sisäpiiriläiset). Outolinnut eivät mukaudu valtaväestön sosiaaliseen ja kielelliseen käyttäytymiseen. Chambers jakaa outolinnut kolmeen ryhmään: aspirers, interlopers ja outsiders. Mitä nämä ovat? Mikä on erityistä kullekin alaryhmälle?

21.8.2009 (Kurki)

Vastaa alla olevista tehtävistä kolmeen.
1. William Labovin klassinen tavaratalotutkimus. Ennen New Yorkin englantia käsitellyttä tutkimustaan Labov toteutti pilottitutkimuksena ns. tavaratalotutkimuksen. Referoi lyhyesti, a) mitä piirrettä hän tutki, b) mitä hypoteeseja hänellä oli, c) millaista aineistonkeruumenetelmää hän käytti ja d) millaisia tuloksia hän saavutti tässä tutkimuksessaan.
2. Kielellinen epätasa-arvo (linguistic inequality): yleiskatsaus.
3. Kommunikatiivinen kompetenssi.
4. Sosiaaliset verkostot selittävänä tekijänä sosiolingvistiikassa. Sosiolingvistiikassa on tarkasteltu sosiaalisten verkostojen yhteyttä kielenkäyttöön (esim. network strength score). Millaisiin seikkoihin näissä verkostotutkimuksissa kiinnitetään huomiota? Mitä näillä verkostoilla kuvataan, ja miksi voidaan olettaa, että verkostoilla on yhteys kielenkäyttöön eli mitä ilmiöitä ne kuvaavat?

SUOM 1477: Monikielisyys ja kielipolitiikka, kirjatentti

Kevät 2019 (Tommi Kurki, osa kysymyksistä puuttuu)

  1. Valitse kaksi tärkeää tenttiaineistosta esille tullutta ilmiötä ja kuvaile niitä lyhyesti.

Vastaa