Yhdistyksen säännöt

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kanta ry., ja sen kotipaikka on Turku. Kanta ry. on Turun yliopiston suomen kielen opiskelijoiden yhdistys ja ainejärjestö.

Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Turun yliopiston suomen kielen opiskelijoiden edunvalvonta- ja virkistysjärjestönä. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kokous-, julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä kulttuuritoimintaa, seminaareja ja matkoja. Yhdistys pitää yhteyttä muihin suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestöihin ja ottaa osaa opetuksen suunnitteluun.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia, järjestää myyjäisiä ja muita varainhankintatapahtumia sekä tehdä talkootöitä. Yhdistys voi myös myydä mainostilaa julkaisuihinsa sekä hankkia ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi liittyä yhteisöön, jonka tarkoitukset tukevat yhdistyksen tarkoituksia. Päätös tällaiseen yhteisöön liittymisestä tai siitä eroamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa.

Jäsenet

Yhdistykseen voi liittyä jokainen yliopistossa tai korkeakoulussa suomen kieltä tai sen lähiaineita opiskeleva henkilö. Yhdistyksen kokous voi hyväksyä jäseneksi myös jokaisen, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Hallituksen kokouksen suostumuksella voi kuka tahansa liittyä yhdistykseen kannattajajäsenenä. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta kokouksissa, eikä hän ole oikeutettu jäsenetuihin.

Jäseneksi aikovalla on mahdollisuus valita kahdesta jäsenmaksuvaihtoehdosta: vuosittain maksettavasta vuosijäsenyydestä ja seitsemän vuoden välein maksettavasta pitkäaikaisjäsenyydestä. Uudet jäsenet hyväksytään joko hallituksen tai yhdistyksen kokouksessa.

Pitkäaikaisjäsenet ovat velvoitettuja ilmoittamaan täydellisen nimensä ja kotipaikkakuntansa hallituksen pitämään jäsenluetteloon jokaisen lukuvuoden alussa, mikäli haluavat jatkaa jäsenyyttään. Jos pitkäaikaisjäsen ei tee ilmoitusta lokakuun loppuun mennessä, yhdistyksen syyskokous voi erottaa hänet. Jos pitkäaikaisjäsen erotetaan ennen seitsemän lukuvuoden määräajan täyttymistä, hänet voidaan hyväksyä hallituksen kokouksessa takaisin jäseneksi eikä hänen tällöin tarvitse maksaa jäsenmaksua uudelleen. Tässä tapauksessa jäsenyyden määräaika saavutetaan, kun pitkäaikaisjäsenyyden maksamisesta on kulunut seitsemän lukuvuotta. Seitsemän vuoden määräajan täyttymisen jälkeen pitkäaikaisjäsen voi jatkaa jäsenyyttään yhdistyksessä maksamalla joko vuosi- tai pitkäaikaisjäsenmaksun, mikäli hän muuten täyttää yhdistyksen jäsenyydelle asetetut ehdot.

Yhdistyksen kokous voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai on käyttäytynyt muuten yhdistystä vahingoittavalla tavalla.

Jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet päättää yhdistyksen syyskokous.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi. Tilit, vuosikertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen yhdistyksen kevätkokousta hallinnon ja tilien tarkastusta varten. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa syyskokouksessa toimikaudeksi valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja 3–9 muuta jäsentä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan (tai varapuheenjohtajan) lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallituksen tai yhdistyksen kokous voi asettaa yhdistyksen jäsenistä toimikuntia suunnittelemaan ja suorittamaan erityisiä tehtäviä ja valita toimihenkilöitä, kuten kulttuuri-, tiedotus-, liikunta-, matkailu- tai ulkoasiainsihteeri, julkaisujen toimittaja tai kirjastonhoitaja.

Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja kaksi yhdessä.

Yhdistyksen kokoukset

Hallitus kutsuu yhdistyksen vuosi- tai ylimääräisen kokouksen koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta Kantalaiset-sähköpostilistaa tai Turun yliopiston tai ylioppilaskunnan ilmoitustauluja hyväksikäyttäen. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii tai mikäli yhdistyksen kokous niin päättää. Hallituksen on kutsuttava kokous koolle kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta.

Yhdistyksen syyskokous pidetään marras-joulukuussa. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
  2. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi toimikaudeksi.
  3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi.
  4. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näiden varahenkilöt tarkastamaan tulevan toimikauden hallintoa ja tilejä.
  5. Poistetaan jäsenrekisteristä eronneiksi katsotut jäsenet
  6. Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
  2. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
  3. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimikauden hallitukselle.
  4. Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Kokouksessa jokaisella läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjaa käyttäen ei saa äänestää. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa arpa.

Sääntöjen muuttaminen

Jos päätös koskee sääntöjen muuttamista, vaaditaan päätöksen hyväksymiseksi vähintään 2/3 kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkaminen

10§

Yhdistys voidaan purkaa, mikäli 2/3 annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa sitä kannattaa. Mikäli yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutettakoon sen varat Turun yliopiston ylioppilaskunnalle.

Vastaa