Kasvatustiede

KTL3073: Johdatus kasvatustieteisiin

9.12.2019 (Arto Jauhiainen, osa kysymyksistä puuttuu)

1.John Deweyn kasvatustoria.
2. Miten aikuiskavatus on muuttunut aikavälillä 1980-2010?

18.2.2019 (Arto Jauhiainen)

Vastaa molempiin seuraaviin kysymyksiin:
1. Mitä on tieteellinen tieto?
2. Mitä tarkoitetaan käsitteellä habitus? Miten habitus, yhteiskuntaluokka ja koulumenestys liittyy toisiinsa?

Vastaa kahteen seuraavaan kysymykseen:
3. Kasvatuksen käsite
4. Erityispedagogiikan historialliset aikakaudet
5. Miten aikuiskavatus on muuttunut aikavälillä 1980-2010?

7.12.2009 (Arto Jauhiainen)

Vastaa molempiin seuraavista kirjaa käsittelevistä kysymyksistä:
1.  Uusliberalismi koulutuspolitiikassa 200-luvun Suomessa.
2.  John Deweyn kasvatusteoreettiset ajatukset.

Vastaa kahteen seuraavista kolmesta luentoja käsittelevistä kysymyksistä:
3.  Määrittele sosialisaatio ja sen kaksi tyyppiä (Arto Jauhiainen).
4.  Suomalaisen kasvatustieteen historialliset kehitysvaiheet (Risto Rinne).
5.  Erityispedagogisen tutkimuksen paradigmat Suomessa 1950-luvulta alkaen (Joel Kivirauma).

Opetuksen, oppimisen ja arvioinnin perusteet

4.11.2013 (Penttinen)

Kysymykset:
1. Atjonen-Uusikylä & Rauste-von Wright, von Wright ja Soini: Käsitteet ja siirtovaikutus. Määrittele käsitteet teosten mukaan. Miten koulun muuttuva tietokäsitys vaikuttaa siirtovaikutukseen?
2. Atjonen & Heikkilä-Heikkilä: Dialogi ja eettisesti kestävä arviointi. Määrittele käsitteet teosten mukaan. Miten dialogi voi edistää eettisesti kestävän arvioinnin toteutumista peruskoulussa tai työelämässä?
3. Laadi käsitekartta aiheesta ”oppimaan oppija”.
4. Mikä jäi kurssista mieleen? Mitä sellaista opit, mistä uskot olevan hyötyä tulevaisuudessa?

26.9.2011 (Heikkilä)

Vastaa kysymyksiin 1, 2 ja 3. Valitse joko kysymys 4 tai 5.

1. Miten minä opin? Käytä apuna luennoilla oppimiasi teorioita ja käsitteitä.
2. Määrittele metakognitio lyhyen ytimekkäästi (Kirjasta Didaktiikan perusteet)
3. Vertaile perinteistä keskustelua ja dialogia (Kirjasta Dialogi – avain innovatiivisuuteen)
ja
4. Määrittele itsearviointi kirjan perusteella. Mitä etuja ja heikkouksia siinä on? (Kirjasta Hyvä paha arviointi)
tai 5. Määrittele Vygotskyn lähikehityksen vyöhyke (Kirjasta Oppiminen ja koulutus)

22.10.2007 (Heikkilä)

1. Miten opin?
2. Didaktiikan perusteet: Miten opettajan odotukset vaikuttavat opettajan toimintaan?
3. Dialogin perusteet: Kuunteleminen dialogissa.
4. Uudistuva oppimisen arviointi: Portfolio arvioinnissa. Mitä uutta se tuo oppijalla ja arvioijalle?
5. Oppiminen ja koulutus: Vygotskyn lähikehityksen vyöhyke ja sen merkitys oppimisprosessissa.

1.10.2007 (Heikkilä)

1. Luennot: Miten minä opin?
2. Kirjasta Didaktiikan perusteet: Määrittele lyhyen ytimekkäästi opetuskeskustelu työtapana.
3. Kirjasta Dialogin perusteet: Vertaile keskustelua ja dialogia ko. teoksen perusteella
4. Kirjasta Uudistuva oppimisen arviointi: Määrittele autenttinen arviointi ko. teoksen perusteella.
5. Kirjasta Oppiminen ja koulutus: Transfer ja oppimaan oppiminen.

Kasvatus- ja koulutussosiologia

5.12.2011 (Lehto) Vaihtoehto B eli kirjatentti

Vastaa neljästä kysymyksestä kahteen.

1. Kerro omin sanoin, mitä on kasvatussosiologia. Kuvaile lisäksi keskeisiä kasvatussosiologisia termejä.
2. Korkeakoulutuksen ekspansio 1900-luvun alusta 2000-luvulle.
3. Kuvaile lyhyesti niitä teorioita, joilla on pyritty kuvaamaan massamittaisen, laaja-alaisen ja koko kansan kattavan koulutuksen syntyä.
4. Millaisia identiteettejä koulu tuottaa ja miten nämä identiteetit suuntavaat koulutusvalintoja?

17.2.2011 (Jauhiainen ja Laiho)

Vastaa kahteen kysymykseen siten, että vastaat joko 1a- tai 1b-kysymykseen sekä joko 2a- tai 2b-kysymykseen.
1a) Sosiologinen ajattelu?
vaihtoehtoisesti:
1b) Analysoi opettaja-ammattia professioteoreettisesta näkökulmasta.
sekä
2a) Sukupolvikäsite sosiologiassa ja suomalaiset koulutussukupolvet?
vaihtoehtoisesti:
2b) Miten kaksinkertainen piilo-opetussuunnitelma näkyy koulun käytännöissä?

10.3.2008 (Jauhiainen ja Laiho)

Vastaa joko 1a:han TAI 1b:hen SEKÄ 2a:han TAI 2b:hen (yhteensä siis kahteen kysymykseen).

1a. Luonnehdi minkälaista on sosiologinen ajattelu ja miten se eroaa nk. arkiajattelusta. Esitä esimerkkejä kasvatuksen ja koulutuksen alueelta.
1b. Mitä tarkoitetaan piilo-opetussuunnitelmalla (koulun käytännöt)? Esitä esimerkkejä.

2a. Tarkastele perheen ja vanhemmuuden merkitystä sosialisaatioprosessissa.
2b. Tarkastele koulutuksen ja sukupuolen välisiä yhteyksiä opintomenestyksen, koulutusvalintojen ja työelämän näkökulmasta.

Talvi 2008

Vastaa kahteen kysymykseen.

1. Mitä tiedät sosialisaatiosta?
tai 2. Tarkastele koulutuksen yhteiskunnallisia funktioita konsensus- ja konfliktiteorioiden näkökulmasta.

ja 3. Tarkastele sukupolvi-käsitettä sosiologisessa tutkimuksessa. Luonnehdi lisäksi suomalaisia koulutussukupolvia.
tai 4. Miten koulun käytännöissä ”tuotetaan” sosiaalista sukupuolta?

8.11.2004 (Järvinen)

Vastaa kahteen kysymykseen.

1. Mitä tarkoitetaan piilo-opetussuunnitelmalla? Anna esimerkkejä piilo-opetussuunnitelman näkymisestä jokapäiväisissä koulun käytännöissä.
2. Vertaile, miten funktionaaliset ja kontrolliteoreettiset selitysmallit selittävät kasvatusjärjestelmän syntyä ja kasvua.
3. Erityispedagogiikan alalla erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden erilliskouluja on sekä puolustettu että vastustettu. Esittele a) puolustajien b) vastustajien argumentteja ja c) kerro oma perusteltu mielipiteesi.

Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti

16.5.2011 (Tuijula)

En muista kysymyksiä ihan tarkasti, mutta varmasti tästäkin (asiasanoista) on apua seuraaville tenttiin menijöille. Jos joku muistaa paremmin, niin toivottavasti tarkentavat.

Vastaa yhteensä neljään kysymykseen. Kahteen kirjoista ja kahteen artikkeleista. (Joka kirjasta ja artikkelista oli yksi kysymys.)

kirjat:

1. koulumarkkinat
2. yliopistopedagogiikka tutkimusyliopistossa
3. generalistien erilaiset työurapolut

artikkelit:

4. koulutusindikaattorit valtiollisena hankkeena
5. aikuiskoulutuksen ideaalityypit
6. nuorten urapolkuun vaikuttavat taustatekijät
7. koulutusinflaatio

Vastaa