Toimintasuunnitelma 2021


Toimintasyynnitelma on hyväksytty syyskokouksessa marraskuussa 2020.

1. Tarkoitus ja perustehtävä
Turun YK-yhdistyksen (TYKy) tavoitteena on Yhdistyneiden kansakuntien periaatteiden ja päämäärien, erityisesti kansainvälisen ja kansallisen yhteisymmärryksen ja rauhanomaisen yhteistyön, edistäminen. Tähän se pyrkii tekemällä tunnetuksi YK:n ja sen järjestöjen tavoitteita ja toimintaa, tarjoamalla yhdistyksen jäsenille mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan sekä herättämällä keskustelua yhteiskunnallisista asioista. Turun YK-yhdistys seuraa YK:n alaisten toimielinten toimintaa ja tiedottaa niiden toiminnasta jäsenistölleen. Yhdistyksen tavoitteena on edesauttaa ensisijaisesti paikallistason toiminnalla maailmanlaajuisesti merkittävien ongelmien ratkaisemista ja lisätä ihmisten tietoutta niistä.
Turun YK-yhdistys kuuluu alajärjestönä Suomen YK-nuoriin sekä Turun yliopiston ylioppilaskuntaan (TYY) ja on lisäksi Suomen YK-liiton ja SONDIP – Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry:n (SONDIP ry) jäsenjärjestö. Turun YK-yhdistys on käyttänyt SONDIP ry:n toimistotilaa kokoustamiseen, minkä lisäksi vuonna 2020 on käytetty enenevissä määrin myös muita julkisia tiloja tai Turun yliopiston tiloja sekä etäyhteyksiä.
Turun YK-yhdistys tekee yhteistyötä valtakunnallisella tasolla toimivan Suomen YK-Nuorten kanssa ja osallistuu sen avulla kansallisen tason toimintaan. Turun YK-yhdistys sitoutuu jatkamaan yhteistyötä edellä mainittujen toimijoiden kanssa toimikaudella 2021 ja tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä muiden paikallisjärjestöjen ja kansallisen tason toimijoiden kanssa.
Turun YK-yhdistyksellä ei ole omaa toimistotilaa, joten yhdistys on käyttänyt kokoustamiseen, tavaroiden säilyttämiseen ja postin vastaanottoon SONDIP ry:n tiloja osoitteessa Hämeenkatu 15, 20400 Turku. Tämä osoite on toistaiseksi Turun YK-yhdistyksen postiosoite. SONDIP ry saattaa mahdollisesti harkita tilasta luopumista, jolloin vuoden 2021 hallituksen tulee varautua järjestämään uudelleen tilojen käyttöön, tavaroiden säilytykseen ja postiosoitteeseen liittyvät asiat. Esimerkiksi tilojen jakaminen jonkun muun toimijan kanssa tai jonkun hallituksen jäsenen kotiosoitteen käyttö postiosoitteena ovat mahdollisia järjestelyjä.

2. Yleinen yhdistystoiminta
2.1. Jäsenistö
Kaikki halukkaat ja toiminnasta kiinnostuneet voivat osallistua Turun YK-yhdistyksen toimintaan; se on kaikille avointa. Jäseneksi voi liittyä nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Jäseneksi liittyminen on mahdollista myös kirjaamalla liittymiseen vaadittavat tiedot paperille.
Yhdistyksen jäsenluettelon päivittäminen on puheenjohtajiston vastuulla, ja jäsenluetteloa säilytetään sähköisessä muodossa turvalliseksi todetussa pilvipalvelussa. Jäsenten tietoja käsitellään keväällä 2018 voimaan tulleen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Yhdistyksen tietosuojaseloste on kaikkien nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla liittymislomakkeen yhteydessä.
Yhdistyksen jäsenyys on jatkuva, mutta sen voi halutessaan päättää toimittamalla hallitukselle tai puheenjohtajalle kirjallisen eroilmoituksen tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ainoastaan jäsenet voivat osallistua yhdistyksen päätöksentekoon, käyttää äänioikeutta ja hakea yhdistyksen hallitukseen.
Turun YK-yhdistyksen jäsenistö koostuu pääasiassa Turun yliopiston opiskelijoista, joista suurin osa on TYYn jäseniä, mutta yhdistyksen tapahtumat ja kokoukset ovat kaikille avoimia. Turun YK-yhdistys panostaa jäsenhankintaan erityisesti syksyllä 2021 osallistumalla uusille opiskelijoille suunnattuihin tapahtumiin. Jäsenistöä voidaan aktivoida myös nimeämällä toimihenkilöitä tai perustamalla erillinen ja kaikille avoin, matalan kynnyksen ryhmä yhdistyksen aktiivitoimijoille.

2.2. Hallitus
Turun YK-yhdistyksen hallitus muodostuu yhdistyslain edellyttämistä ja yhdistyksen tarkoituksenmukaista toimintaa tukevista toimijoista. Vastuut pyritään jakamaan hallitustoimijoiden kiinnostuksenkohteiden ja osaamisen mukaisesti mahdollisimman tasapuolisesti. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat vastuussa hallitustehtävien oikeudenmukaisesta ja reilusta jakaantumisesta toimikauden 2021 ajan. Tarvittaessa tehtäväjakoja voidaan uudistaa vuoden aikana, ja myös varajäsenille voidaan nimittää vastuualueita (pl. hallitusvastuuta vaativat toimet). Yksi Turun YK-yhdistyksen päätavoitteista on tiedottaminen, joten tiedotuksesta ja viestinnästä vastaavia henkilöitä on hyvä olla useampi. Tällöin jonkinlainen tiedotus- ja viestintävastuiden jakaminen halukkaiden kesken on mielekästä.

Toimikaudelle 2021 valitut hallitustoimijat osallistuvat yhdessä tulevan vuoden suunnitteluun järjestämällä iltakouluja tarpeen mukaan. Iltakoulun järjestäminen koko hallitukselle on suositeltavaa ainakin tammikuussa 2021 ennen ensimmäistä kokousta ja kevätkauden päätteeksi tai elo-syyskuussa 2021 ennen syksyn ensimmäistä kokousta. Iltakoulujen tarkoituksena on ryhmäytyä ja ennen kaikkea suunnitella tulevaa toimikautta. Hallitus järjestäytyy uuden puheenjohtajan johdolla vuoden ensimmäisessä kokouksessa tammi-helmikuussa 2021.
Yhdistyksen hallitus osallistuu TYYn ja SONDIP ry:n järjestämiin koulutuksiin mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan vuonna 2021. Vuoden 2020 hallitus sitoutuu perehdyttämään vuoden 2021 toimijat pesteihinsä kirjoittamalla pesteistään hallitustestamentit ja keskustelemaan tarvittaessa suullisesti ja/tai sähköpostitse toiminnasta.

2.3. Viestintä ja tiedotustoiminta
Aktiivinen tiedottaminen on yksi Turun YK-yhdistyksen toiminnan kulmakivistä ja sitä kehitetään jatkuvasti. Yhdistyksen tiedotuksen tärkeimpinä kanavina toimivat sähköpostilista sekä yhdistyksen Facebook-sivu ja Instagram-tili, joita tehokkuutensa vuoksi käytetään säännöllisesti myös jatkossa. Vuonna 2021 yhdistys jatkaa aktiivisesti muiden sosiaalisen median kanavien, kuten Twitterin, käyttöä tiedotuksessa.
Viestintävastaava (tai tiedotusvastaava / nettisivuvastaava) päivittää yhdistyksen nettisivuja säännöllisesti blogikirjoitusten, tapahtumien ja muiden ajankohtaisten aiheiden osalta sekä tarkistaa saavutettavuus- ja tietosuojaselosteiden sekä yhteystietojen ajanmukaisuuden. Yhdistys panostaa myös sähköisen UNiikki-blogin julkaisuihin etenkin YK:n teemapäivien osalta. Viestinnän korostuneen roolin vuoksi vuoden 2021 hallitukselle suositellaan viestintäsuunnitelman tekoa yhdistyksen Google kalenterin yhteyteen tai erillisenä tiedostona. Viestintäsuunnitelmaan voisi kirjata esimerkiksi viestinnän tavoitteita, vastuujakoja ja esimerkiksi blogipostausten aikataulua.
Yhdistyksen sähköpostilistalle kuuluvat kaikki yhdistyksen jäsenet sekä muut yhdistyksestä kiinnostuneet. Sen kautta välitetään yhdistyksen kokousten kokouskutsut, pöytäkirjat sekä tiedot yhdistyksen tapahtumista. Sähköpostilistan kautta tiedotetaan myös muiden tahojen toiminnasta, jotka voivat kiinnostaa yhdistyksen jäsenistöä.
Aktiivinen tiedottaminen myös muiden paikallisten YK-yhdistysten toiminnasta lisää molemminpuolista näkyvyyttä ja vahvistaa yhteistyösuhteita.
Turun YK-yhdistys tiedottaa suomeksi ja englanniksi. Yhdistys pyrkii viestimään saavutettavasti ja noudattaa EU-saavutettavuusdirektiivin mukaista viestintää. Vuonna 2020 päivitetyt ohjeet direktiivin noudattamiseen löytyvät yhdistyksen pilvipalvelusta.

2.4. Varainhankinta
Turun YK-Yhdistys hakee toiminta-avustusta Turun yliopiston ylioppilaskunnalta sekä Suomen YK-Nuorilta vuonna 2021. Yhdistyksen toiminta säilytetään aktiivisena ja monipuolisena, mikä tuodaan ilmi avustushakemuksissa. Yhdistys hakee tarvittaessa projektiavustuksia TYYltä, Suomen YK-Nuorilta ja muilta mahdollisilta tahoilta (kuten Turun kaupungin nuorisotoimelta) yksittäisiä projekteja ja tapahtumia varten. Yhdistys rahoittaa toimintaansa myös haalarimerkkien myynnillä sekä tarvittaessa myyjäisillä ja muita sponsoreita etsimällä. Vuonna 2020 yhdistys hankki tuloja Tylkkärin ständijaolla, mikä todettiin hyväksi varainhankintakeinoksi, ja vastaavia keinoja harkitaan myös tulevaisuudessa. Yhdistyksen hallitus huolehtii kaudella 2021 yhdistyksen talouden vakauden säilyttämisestä.

2.5. Kokoukset
Vuoden 2021 aikana pidetään kaksi sääntömääräistä vuosikokousta (kevät- ja syyskokous) sekä tarvittaessa useampia yhdistyksen kokouksia. Aktiivisina toimintakuukausina hallitus kokoustaa sen tarpeelliseksi katsoessaan. Hallituksen kokoukset voidaan järjestää fyysisinä kokouksina, etäkokouksina tai osittain etänä hallituksen katsoman tarpeen mukaan. Yhdistyksen kokouksissa myös fyysinen paikka tulee olla olemassa.
Lisäksi järjestetään suunnittelukokouksia sekä iltakouluja erilaisten projektien yhteydessä yhdistyksen hallituksen jäsenten ja mahdollisten ulkopuolisten toimijoiden kesken. Hallitukselle tarkoitettuja toimikauden suunnitteluiltakouluja järjestetään kevätlukukauden ja syyslukukauden alussa. Toiminta suunnitellaan iltakouluissa pääpiirteittäin puoleksi vuodeksi kerrallaan.

3. Vapaa-aika
3.1. Tapahtumat ja opintoja tukeva toiminta
Vähintään kerran keväällä ja kerran syksyllä järjestetään dokumentti-ilta, puhujatapahtuma, keskustelutilaisuus, paneelikeskustelu, workshop-tapahtuma tai ekskursio. Tapahtumat käsittelevät YK:n toimintaa ja tavoitteita sekä muita ajankohtaisia aiheita jäsenistön mielenkiinnon kohteiden mukaan. Erityisesti Agenda2030:aa pyritään tekemään tutuksi tapahtumissa ja tiedotuksessa. Puhuja- ja keskustelutilaisuuksien teemoja käsitellään joko ulkopuolisten asiantuntijoiden johdolla tai siten, että yhdistyksen jäsenet itse alustavat keskustelua aiheesta. Ajankohtaisiin aiheisiin liittyvät tapahtumat ovat erinomainen keino lisätä yhdistyksen näkyvyyttä ja palvella jäsenistöä.
Opintoja tukevaa toimintaa järjestetään ainakin kerran vuodessa esimerkiksi työelämäekskursion tai työelämäaiheisen tapahtuman merkeissä. Työelämäteeman voi yhdistää esimerkiksi ajankohtaiseen ilmiöön tai yhteiskunnalliseen epäkohtaan tai johonkin Agenda 2030:n tavoitteista.
Yhdistys esittelee toimintaansa erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa, minkä lisäksi järjestetään uusien ilta syksyllä uusille toimijoille sekä vapaamuotoisempia illanviettoja jo olemassa oleville jäsenille. Syksyn uusien ilta tulee järjestää tarpeeksi ajoissa ennen syyskokousta, esimerkiksi lokakuun alussa tai puolivälissä, jotta uudet toimijat saadaan kiinnostumaan yhdistyksestä. Tapahtumat toteutetaan matalan kynnyksen osallistumisen periaatteella siten, että tapahtumista yritetään saada ilmaisia tai mahdollisimman edullisia osallistujille. Yleistä saavutettavuutta eri ihmisryhmille tulee myös pohtia tapahtumien järjestelyissä ja viestinnässä ja mahdollisuuksien mukaan parantaa sitä. Tapahtumista tiedotettaessa on hyvä mainita, millä kielellä tapahtuma pidetään, ja mahdollisuuksien mukaan mahdollistaa osallistuminen tai pitää tapahtumia myös englannin kielellä.
Vuonna 2021 tavoitteena on jatkaa yhdistyksen näkyvyyden ja tunnettavuuden kehittämistä yleisellä tasolla, jotta paikallistason vaikuttaminen olisi tehokkaampaa. Fuksiviikkojen tapahtumat ovat hyviä tilaisuuksia saada uusia jäseniä ja toimijoita.
Turun YK-yhdistyksen tärkein jatkuva projekti on ollut monen vuoden ajan osallistuminen erilaisiin kansainvälisyys-, monikulttuurisuus- ja ihmisoikeuskysymyksiin keskittyviin tapahtumiin. Turun Yliopiston ylioppilaskunnan Kestävän kehityksen viikko, globaaleihin kehityskysymyksiin painottuva Mahdollisuuksien tori, SPR:n Rasismin vastainen viikko ja Suomen YK-nuorten Nuorten Rauhanviikko ovat tapahtumia, joihin yhdistys on pyrkinyt osallistumaan vuosittain ja joihin osallistumista jatkaa mahdollisuuksien mukaan toimikaudella 2021. Turun YK-yhdistyksen Joulukorttitempaus, jossa kirjoitetaan ja viedään joulukortteja Turun alueen vanhainkodeille, on ollut pidetty tapahtuma, jota pyritään jatkamaan.
Yleisesti ottaen yhdistyksen toiminnassa huomioidaan YK:n teemapäivät. Teemapäivinä yhdistys tuo esille YK:n tavoitteita teemaan liittyen erilaisissa tempauksissa tai järjestämällä esimerkiksi opintopiirejä, kouluvierailuja tai ständipäivystyksen yliopiston tiloissa.
Turun YK-yhdistyksen tulee kerätä tietoa tapahtumiensa osallistujamäärästä, arvioidusta sukupuolijakaumasta (%) sekä aktiivitoimijoiden määrästä sekä raportoida tiedot vuosittain Suomen YK-nuorille, joka raportoi ne eteenpäin avustusten myöntäjätaholle.
Turun YK-Yhdistys on Reilua kauppaa tukeva harrastejärjestö, ja yhdistys on sitoutunut ostamaan tapahtumiinsa ja muihin tilaisuuksiin vain Reilun kaupan kahvia ja teetä, ja jatkaa Reilua kauppaa tukevana järjestönä 2021.

3.2. Ulkosuhteet
Vuonna 2021 jatketaan yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Verkostoitumiseen muiden YK-yhdistysten sekä paikallistason toimijoiden kanssa panostetaan, jotta tapahtumista saadaan entistä monipuolisempia ja kiinnostavampia ja jotta ne tavoittaisivat mahdollisimman monia.
Yhdistys pyrkii ylläpitämään hyviä suhteita myös olemassa oleviin yhteistyötahoihin, kuten TYYn siipiin, UN Women Turunmaahan, Turun Eurooppanuoriin, Suomen YK-liittoon ja Suomen YK-Nuoriin. Turun YK-yhdistys pyrkii luomaan uusia kontakteja erityisesti paikallisiin kansalaisjärjestöihin ja ylläpitämään olemassa olevia suhteita muihin järjestöihin. Hallituksen jäsenet osallistuvat aktiivisesti Suomen YK-Nuorten järjestämiin paikallisyhdistysten tapaamisiin.
Tavoitteena on, että vuonna 2021 Turun YK-yhdistys osallistuu ainakin TYYn Kestävän kehityksen viikon ohjelmaan sekä TYYn avajaiskarnevaaleihin ja mahdollisesti muihin tapahtumiin. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden TYYn alayhdistysten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Kauden 2021 aikana etsitään tapoja lisätä yhteistyötä TYYn siipien kanssa.

4. Monikulttuurisuustoiminta
Monikulttuurisuustoiminnassa Turun YK-yhdistys pyrkii kehittämään ja jatkaa mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto SONDIP ry:n sekä Sateenkaari Koto ry:n kanssa. Läksykerho kokoontuu kaksi kertaa viikossa ja kerhoon osallistuu noin 5 – 15 lasta ja vähintään kaksi ohjaajaa. Läksykerhon tarkoituksena on parantaa ja syventää lasten suomen kielen osaamista ja tukea lasten koulunkäyntiä. Turun YK-yhdistys, läksykerhovastaavan johdolla, vastaa läksykerho-ohjaajien rekrytoinnista järjestämällä infotilaisuuksia syys- ja kevätlukukauden alussa. Vapaaehtoisten rekrytoinnin voi ulottaa myös esimerkiksi HUMAKin tai sosionomiopiskelijoiden keskuuteen, ja kehittää vapaaehtoistyön työelämärelevanttiutta sitomalla sitä esimerkiksi pienimuotoisiin harjoitteluihin.
Turun YK-yhdistys jatkaa osallistumistaan SONDIP ry:n toimintaan ja tukee osaltaan turkulaisten maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuusyhdistysten toimintaa ja verkostoitumista. Yhdistyksen hallituksessa toimii SONDIP-vastaava (sekä tämän varahenkilö), joka käyttää yhdistyksen äänioikeutta liiton kokouksissa. Yhdistys etsii myös mahdollisuuksia toimia kanavana, jonka kautta turkulaiset opiskelijat voivat itse osallistua monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasisminvastaiseen työhön.
Vuonna 2020 Turun YK-yhdistys siirtyi Plan Suomen kummilapsen tukemisesta Plan Suomen tyttösponssin kuukausilahjoittajaksi. Yhdistyksen hallitus voi toimikaudella 2021 jatkaa tätä toimintaa tai vaihtaa hyväntekeväisyyskohdetta, kunhan kuukausittaista tukemista jatketaan.
Turun YK-yhdistys kartoittaa vuonna 2020 myös mahdollisuuksiaan osallistua muiden järjestöjen sekä Turun yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöhankkeisiin aikaisempaan tapaan sekä pyrkii kehittämään kansainvälistä toimintaansa.

5. Toimikauden 2021 keskeiset tavoitteet
Vuoden 2021 hallituksen toiminnan ensimmäisenä painopisteenä on toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Tähän pyritään huolehtimalla yhdistyksen talouden vakaudesta sekä jäsenhankinnasta panostamalla erityisesti fuksiviikkojen tapahtumiin osallistumisella ja etsimällä uusia tapoja rekrytoida jäseniä ja aktivoida jäsenistöä myös hallitustoimijoiden ulkopuolelta. Hallitustoimijoiden 2020 tiedon siirtyminen uudelle hallitukselle 2021 varmistetaan. Onnistuneiksi todettuja tapahtumakonsepteja, kuten Joulukorttitempausta ja osallistumista teemaviikoille, pyritään toteuttamaan myös jatkossa vuosittain.
Toisena painopisteenä toimikaudelle 2021 on yhdistyksen monikulttuurisuustoiminnan turvaaminen ja kehittäminen. SONDIP ry:n toiminnassa tapahtuvien muutoksien vuoksi panostetaan yhteistyösuhteen ylläpitoon SONDIP ry:n kanssa tulevaisuudessa. Läksykerhon kehittämistarpeen vuoksi parannetaan yhteistyötä Sateenkaari Koto ry:n Opetuskoti Mustikan kanssa kartoittamalla mahdollisuuksia esimerkiksi pienimuotoisiin yhteisiin tapahtumiin, ja yhdistyksen jäsenistön tiedon ja kiinnostuksen lisäämiseen Opetuskoti Mustikan toimintaan ja vapaaehtoistyömahdollisuuksiin liittyen. Myös muita monikulttuurisuuteen pohjaavia yhteistyötahoja voidaan kartoittaa.