Yhdistyksen säännöt

In Vitro Aboensis IVA ry
Lemminkäisenkatu 2
20520 TURKU

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi on In Vitro Aboensis IVA ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa Turun yliopiston biolääketieteen opintokysymyksiin liittyviä etuja sekä muita opiskeluelämään liittyviä asioita.

Yhdistys toimii Turun yliopiston biolääketieteen entisten ja nykyisten opiskelijoiden yhdyssiteenä, järjestää esitelmätilaisuuksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia, opintoretkiä, illanviettoja, harjoittaa opinto-ohjausta, julkaisu- ja kerhotoimintaa sekä muuta vastaavaa toimintaa. Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamaan ja hallitsemaan kiinteistöjä ja arvopapereita. Yhdistys voi harjoittaa voittoa tavoittelematonta opiskelumateriaalien ja kannatustuotteiden, kuten haalarimerkkien, asusteiden jne. välitystoimintaa. Yhdistys voi järjestää arpajaisia ja rahankeräystä asianomaisen luvan saatuaan.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Turun yliopistossa biolääketiedettä opiskeleva henkilö tai muu edellä mainitusta alasta kiinnostunut henkilö.

Yhdistyksen ikijäsenyyttä voivat yhdistyksen hallitukselta hakea kaikki yhdistyksen varsinaisena jäsenenä 5 vuotta olleet henkilöt.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavalla tavalla edistänyt biolääketieteen kehitystä tai on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee yhdistyksen hallitus ja asia käsitellään yhdistyksen kokouksessa. Ehdotuksen hyväksymiseksi tulee sitä kannattaa vähintään 2/3 äänestykseen osallistuneista.

Yhdistyksen varsinaisten ja kannattajajäsenten on vuosittain suoritettava jäsenmaksu, jonka suuruudesta ja kannosta päättää edellisen vuoden syyskokous. Yhdistyksen kunnia- ja ikijäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän ei ole suorittanut kuluvan kalenterivuoden jäsenmaksua kuukauden kuluessa eräpäivästä. Jäsen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä, tarkoitusperiä tai muutoin yhdistystä vahingoittavalla tavalla, voidaan erottaa yhdistyksestä. Erottamisen suorittaa yhdistyksen hallitus yksimielisellä päätöksellä. Erottamispäätöksestä on aina suoritettava suljettu lippuäänestys, ja äänestyksen tulos on merkittävä kokouksen pöytäkirjaan.

10§

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka voi olla joko vuosikokous, syyskokous tai ylimääräinen kokous. Vuosikokous pidetään kunkin vuoden maaliskuun 15. päivään mennessä ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen kokous itse tai yhdistyksen hallitus niin päättää tai mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista yhdistyksen jäsenistä sitä vaatii, jolloin kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun hallitus on saanut vaatimuksesta asianmukaisen tiedon. Kokouksista on hallituksen toimesta ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta yhdistyksen jäsenten sähköpostilistalla. Poikkeusoloissa yhdistyksen kokous voidaan tarvittaessa järjestää etäyhteydellä hyviä kokouskäytänteitä ja yhdistyslakia noudattaen.

11§

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus.
  • Esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto yhdistyksen varain ja omaisuuden hoidosta.
  • Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  • Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Hyväksytään toimintasuunnitelma tulevaa vuotta varten.
  • Hyväksytään talousarvio tulevaa vuotta varten.
  • Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, neljä muuta hallituksen varsinaista jäsentä.
  • Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
  • Päätetään tulevan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta ja kannosta.
  • Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

 

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut ja työjärjestyksen vahvistamisen yhteydessä esille tulleet asiat.

12§

Yhdistyksen kokouksessa on puheoikeus kaikilla paikalla olevilla henkilöillä ja äänioikeus kaikilla varsinaisilla ja kannattajajäsenillä. Päätöksenteko asiassa, joka on ensimmäistä kertaa esillä ja jota ei ole mainittu kokouskutsussa, siirretään seuraavaan aikaisintaan kymmenen vuorokauden kuluttua pidettävään kokoukseen, ellei kokous 2/3 enemmistöllä paikalla olevista äänioikeutetuista jäsenistä julista asiaa kiireelliseksi. Asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin mainittu. Äänestys on suoritettava suljetuilla lipuilla, jos vähintään kaksi äänioikeutettua jäsentä tai kokouksen puheenjohtaja sitä vaatii. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

13§

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen valitsee syyskokous yhdistyksen varsinaisista jäsenistä. Yhdistyksen kokous voi sitä varten koollekutsuttuna vapauttaa hallituksen tehtävistään ja valita uuden hallituksen kesken toimikauden.

14§

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään neljä muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen tarkemmista tehtävistä voidaan säätää erikseen ohjesäännöllä, jonka hyväksymisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta päätetään sääntöjen 18. pykälän esittämällä tavalla.

15§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä taloudenhoitajan tai sihteerin kanssa. Hallitus voi myöntää henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden valitsemalleen hallituksen jäsenelle.

16§

Yhdistyksen tilien käyttöoikeus on taloudenhoitajalla sekä puheenjohtajalla, kummallakin erikseen. Taloudenhoitaja vastaa tilien hoitamisesta.

17§

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilit viimeistään 21 vuorokautta ennen vuosikokousta kahdelle toiminnantarkastajalle, joiden on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

18§

Yhdistyksen toiminnasta voidaan säätää tarkemmin ohjesäännöllä. Ohjesääntöjen hyväksymisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään 2/3 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

 

19§

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ja lisäyksiä, jos sitä varten koollekutsutussa kokouksessa yksinkertainen äänten enemmistö kannattaa ehdotusta ja seuraavassa aikaisintaan kahden viikon kuluttua pidettävässä kokouksessa vähintään 2/3 äänestykseen osallistuneista sen hyväksyy.

20§

Kysymys yhdistyksen purkamisesta käsitellään kahdessa sitä varten koolle kutsutussa kokouksessa, joista on ilmoitettava ainakin maan suurimmassa sanomalehdessä ja kahdessa turkulaisessa sanomalehdessä. Lopettamispäätökseen vaaditaan kummassakin kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kuukauden, mutta enintään kuuden kuukauden, väliajoin, vähintään 4/5 enemmistö kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

21§

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen omaisuus jollekin samanlaisia tarkoitusperiä ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti. Pesänselvittäjiksi valitaan viisi luottamushenkilöä.

22§

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.