Abi-info

Biolääketieteen valitsemisen taustalla on usein kiinnostus  ihmisen terveyttä,  lääketieteen tutkimusta ja luonnontieteitä kohtaan. Opiskelu on poikkitieteellistä ja yhdistää lääke- ja luonnontieteellistä osaamista. Biolääketieteen kurssit ovat monipuolisia ja aihepiireiltään vaihtelevia. Kurssit yhdistämällä opiskelijalle muodostuu kattava käsitys ihmisestä kokonaisuutena. Monialaisuus on haaste, mutta myös valtti työelämää ajatellen. Koulutuksessa painotetaan käytännönläheisyyttä. Käytännön harjoitustyöt alkavatkin heti opintojen  alussa ja ovat olennainen osa opiskelua aina valmistumiseen saakka. Harjoitustyöt antavat valmiuksia työelämään, tutkimuksen tekemiseen ja laboratoriotyöskentelyyn. Koulutusohjelman etuna ovat myös pienet ryhmäkoot.

Koulutusohjelman opiskelijat suorittavat ensin 3-vuotisen luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (LuK, pääaine: biolääketiede) ja sen jälkeen 2-vuotisen filosofian maisterin tutkinnon (FM, pääaine: Drug Discovery and Development) englanninkielisessä ohjelmassa. Soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon tai sitä vastaavan koulutuksen suorittanut voi hakea suoraan opiskelemaan pelkkää FM-tutkintoa.

Luonnontieteiden kandidaatti, 3 vuotta, pääaine biolääketiede

  • Hankitaan biolääketieteen perustiedot ja –taidot
  • Anatomia ja fysiologia, solu- ja molekyylibiologia,  farmakologia, kemia, muut tukevat opinnot

Filosofian maisteri, 2 vuotta, pääaine lääkekehitystiede (drug discovery and development, englanninkielinen)

  • Perehdytään monipuolisesti lääkekehitykseen liittyviin prosesseihin ja tutustutaan niissä tarvittaviin menetelmiin
  • Farmakokinetiikka ja -genetiikka, kliininen lääketutkimus, koe-eläintutkimukset ja eläinmallit, Drug development learning project…

Työelämä alkaa yleensä harjoittelu- ja kesätyöpaikan hankkimisella. Itse asiassa jo ensimmäisten opiskeluvuosien aikana voi onnistua saamaan kesätöitä lääketieteellisen tiedekunnan laitoksilta tai Turussa toimivista bioalan yrityksistä. Työnkuvat ovat hyvin erilaisia ja niihin voi kuulua esimerkiksi soluviljelyä, erilaisia molekyylibiologisia menetelmiä, mikroskopointia, eläintöitä… Usein työ on vaihtelevaa ja mahdollistaa monien eri menetelmien käytön harjoittelemisen.

Valmistuneiden työtehtävät yrityksissä ovat usein tutkija-, asiantuntija- tai suunnittelu- tai johtotehtäviä. Koulutusohjelmasta valmistuneita on töissä bio- ja lääkealan yritysten lisäksi akateemisissa tutkimus- ja opetustehtävissä sekä erilaisissa virastoissa. Omat kiinnostuksen kohteet ja opiskelun aikana kertyvä työkokemus vaikuttavat sijoittumiseen työelämässä. Valinnaisia opintoja on tarjolla esim. virusopista ja liiketoimintaosaamisesta. Biolääketieteen koulutusohjelma antaa hyvät edellytykset työllistymiselle bio- ja lääkealan tehtäviin.

Lisätietoja biolääketieteen koulutusohjelmasta täällä.