Arkeologian yhdistys Vare ry:n säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Arkeologian yhdistys Vare ry.

2 §

Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

3 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia arkeologian opiskelijoiden ja harrastajien yhdyssiteenä ja opiskelijoiden etujärjestönä. Lisäksi yhdistys on Turun yliopiston ylioppilaskunnan ainejärjestö. Sen päämääränä on myös edistää arkeologian harrastusta ja avustaa mahdollisuuksien mukaan arkeologian opinnoissa.

4 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous- ja keskustelutilaisuuksia ja opinto- ja tutustumismatkoja sekä kotimaahan että ulkomaille, osallistuu arkeologisiin kaivauksiin ja inventointitöihin sekä ylläpitää arkeologian harrastusta muilla samantapaisilla toimintamuodoilla.

5 §

Yhdistykseen kuuluu varsinaisia, kannattaja- ja kunniajäseniä.

6 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Turun yliopistossa tai muussa suomalaisessa korkeakoulussa arkeologiaa opiskeleva tai opiskellut henkilö. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet maksavat liittyessään kertaluonteisen jäsenmaksun. Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on velvollisuus ilmoittautua vuosittain yhdistyksen hallitukselle.

Kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja jonka hallituksen kokous jäseneksi hyväksyy.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka huomattavalla tavalla on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista ja jolle yhdistys tahtoo osoittaa kunnioitustaan. Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous.

7 §

Yhdistyksen toimintaa johtaa sen varsinaisista jäsenistä kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi viisi – kahdeksan (5-8) varsinaista jäsentä ja yksi – neljä (1-4) varajäsentä. Hallituksen jäsenmäärän hyväksyy yhdistyksen syyskokous. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on saapuvilla.

8 §

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla sekä hallituksen keskuudestaan nimeämillä henkilöillä, kullakin yksin.

9 §

Yhdistys julkaisee lehteä, jonka nimi on Varelia. Varelian päätoimittaja on yhdistyksen hallituksen jäsen tai varajäsen.

10 §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään 3 viikkoa ennen kevätkokousta.

11 §

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokoukset. Kevätkokous pidetään helmikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenen yhdistyksen jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle ilmoittamalla niistä vähintään viikkoa ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululla.

12 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen esityslista
  5. esitellään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 §

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen esityslista
  5. hyväksytään seuraavan vuoden jäsen- ja kannattajajäsenmaksu
  6. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
  7. valitaan seuraavan vuoden hallituksen puheenjohtaja ja viidestä kahdeksaan hallituksen jäsentä sekä yhdestä neljään varajäsentä
  8. valitaan Varelian päätoimittaja ja toimituskunta
  9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14 §

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

15 §

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.

16 §

Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen 17. ja 18. pykälässä mainitusta asioista.

17 §

Yhdistyksen varsinainen jäsen voidaan katsoa hallituksen päätöksellä erotetuksi, ellei hän kahtena peräkkäisenä vuotena ole suorittanut ilmoittautumisvelvollisuuttaan.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos kaksi peräkkäistä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävää yhdistyksen kokousta niin päättää vähintään ¾ äänten enemmistöllä.

18 §

Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä.

19 §

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, on sen varat luovutettava Turun Yliopiston arkeologian oppiaineelle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä lähellä olevalla tavalla.