Arkeologian yhdistys Vare ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Arkeologian yhdistys Vare ry.

2 § Yhdistyksen kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

3 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia arkeologian opiskelijoiden ja arkeologiasta kiinnostuneiden kohtaamisfoorumina.

Lisäksi yhdistys on Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) ainejärjestö, ja toimii siten opiskelijoiden etujärjestönä.

Yhdistyksen päämääränä on myös edistää harrastuneisuutta arkeologian parissa ja avustaa mahdollisuuksien mukaan arkeologian opinnoissa.

Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

4 § Yhdistyksen tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii matalakynnykselliseen ja helposti lähestyttävään toimintaan. Yhdistys järjestää jäsenistölleen erityyppisiä tapahtumia ja arkeologiaan liittyviä ekskursioita, sekä muuta yhteistoimintaa jäsenistön toiveiden mukaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys on aktiivisessa yhteistyössä arkeologian sivutieteisiin kuuluvien ainejärjestötoimijoiden kanssa.

Yhdistys pitää aktiivisesti yhteyttä arkeologian oppiaineeseen ja ottaa kantaa siihen liittyvään keskusteluun sekä koulutuspolitiikkaan.

5 § Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen

Yhdistys sitoutuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaansa, joka perustuu Suomen lakiin ja TYY:n turvallisen tilan periaatteisiin. Yhdenvertaisuusohjelma hyväksytään yhdistyksen syyskokouksessa, ja sitä päivitetään tarpeen mukaan jäsenistön tai yhdistyksen hallituksen pyynnöstä syyskokouksessa tai ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa.

6 § Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistykseen kuuluu varsinaisia, kannattaja- ja kunniajäseniä. Yhdistyksen kaikki jäsenet sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Yhdistyksen kaikilla jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

I Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen arkeologiaa opiskeleva tai opiskellut henkilö sekä kaikki arkeologiasta ja yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet maksavat liittyessään kertaluonteisen jäsenmaksun, jonka summa päätetään syyskokouksessa. Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on velvollisuus ilmoittautua kahden vuoden välein yhdistyksen hallitukselle. Loka- ja marraskuun välisenä aikana, ennen syyskokousta, suoritetaan jäsenrekisteripäivitys kahden vuoden välein.

Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on ääni- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Hallituksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

II Kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja toimintaa, ja jonka hallituksen kokous jäseneksi hyväksyy.

Kannattajäsenyys on kalenterivuoden mittainen. Kannattajajäsenmaksu on henkilön tai yhteisön valitsema summa, joka on kuitenkin vähintään voimassa olevan jäsenmaksun suuruinen. Kannattajajäsen tai -yhteisö voi ilmoittautua kannattajajäseneksi uudelleen samalla tai valitsemallaan eri summalla kannattajajäsenyyden päätyttyä.

Kannattajäsenellä ei ole varsinaisen jäsenen äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, mutta varsinaisten jäsenten puheoikeus kuuluu myös kannattajajäsenille. Yhdistyksen hallituksen kokouksissa kannattajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

III Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka huomattavalla tavalla on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista ja jolle yhdistys tahtoo osoittaa kunnioitustaan. Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous. Kunniajäseneksi voi ehdottaa henkilöitä perusteiden kera ottamalla yhteyttä hallitukseen, tai nostamalla asian esille yhdistyksen kokouksessa. Kunniajäsenen tai tämän perikunnan tulee itse hyväksyä kunniajäsenyys ennen sen virallistamista. Kunniajäsenyys on ikuinen ellei yhdistyksen kokous toisin päätä.

Yhdistyksen kunniajäsenillä on kaikki varsinaisen jäsenen oikeudet.

7 § Jäsenyyden päättäminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen varsinainen jäsen voidaan katsoa hallituksen päätöksellä erotetuksi syyskokouksessa, ellei hän ole suorittanut ilmoittautumisvelvollisuuttaan määräajan sisällä joka toisena vuotena tehtävässä jäsenrekisteripäivityksessä.

Yhdistyksen sääntöjen rikkomisesta seuraa hallituksen päätöksellä varoitus jäsenelle. Hallitus voi antaa jäsenelle yhteensä kolme varoitusta. Kukin varoitus on voimassa vuoden. Mikäli jäsen saa hallituksen päätöksellä vuoden sisään toisen varoituksen, jäsen saa määräaikaisen porttikiellon Vareen tapahtumiin. Mikäli jäsen saa kolmannen voimassa olevan varoituksen vuoden sisään, jäsen katsotaan hallituksen kokouksessa erotetuksi yhdistyksestä.

Erotettavalla jäsenellä on oikeus saada itsensä kuuluksi yhdistyksen hallituksen kokouksessa, jossa käsitellään hänen erottamistaan.

Eronnut tai ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönyt jäsen voi liittyä jäseneksi uudestaan täyttäessään 6 § vaatimukset. Jäseneksi uudelleen liittyvä ei ole velvoitettu maksamaan jäsenmaksua uudelleen.

Erotettujen jäsenten osalta uudelleen liittyminen voidaan ottaa käsittelyyn vuoden jälkeen erotuspäivämäärästä.

8 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa sen varsinaisista jäsenistä kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi viisi – kahdeksan (5-8) varsinaista jäsentä ja yksi – neljä (1-4) varajäsentä. Hallituksen jäsenmäärän hyväksyy yhdistyksen syyskokous. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on paikalla.

9 § Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla sekä hallituksen keskuudestaan nimeämillä henkilöillä, kullakin yksin.

10 § Varelia

Yhdistys julkaisee lehteä, jonka nimi on Varelia. Varelian toimitus koostuu yhdistyksen varsinaisista jäsenistä.

11 § Tili- ja toimintavuosi

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään 3 viikkoa ennen kevätkokousta.

12 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokoukset. Kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää, ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle ilmoittamalla niistä ainakin kaksi viikkoa etukäteen vähintään yhdistyksen sähköpostilistalla.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

13 § Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen esityslista
  5. esitellään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  8. kokouksen päätös

14 § Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen esityslista
  5. hyväksytään seuraavan vuoden jäsen- ja kannattajajäsenmaksu
  6. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
  7. hyväksytään yhdistyksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma
  8. valitaan seuraavan vuoden hallituksen puheenjohtaja ja viidestä kahdeksaan hallituksen jäsentä sekä yhdestä neljään varajäsentä
  9. valitaan Varelian toimituskunta
  10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
  11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  12. kokouksen päätös

15 § Yhdistyksen kokouksen päätösvaltaisuus

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.

16 § Kokousten päätökset

Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen 7. ja 17. pykälässä mainitusta asioista.

17 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä.

18 § Yhdistyksen purkaantuessa

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, on sen varat luovutettava Turun Yliopiston arkeologian oppiaineelle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä lähellä olevalla tavalla.