Säännöt

Etnologian, folkloristiikan ja uskontotieteen ainejärjestön säännöt

I LUKU

Yleisiä säännöksiä
§ 1
Yhdistyksen nimi on Turun yliopiston etnologian, folkloristiikan ja uskontotieteen opiskelijain yhdistys Kutu ry ja kotipaikka Turun kaupunki.
§ 2
Yhdistyksen tarkoituksena on:
1. huolehtia jäsenistönsä edunvalvonnasta ja harjoittaa aktiivista koulutuspolitiikkaa
2. tukea jäsenistönsä opintoja ja luoda sosiaalisia kontakteja opiskelijoiden välille
3. olla yhdyssiteenä Turun yliopiston nykyisille ja entisille folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen opiskelijoille
4. edistää ja tukea folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen alan opetusta ja tutkimusta

Yhdistys on Turun yliopiston ylioppilaskunnan piiriin kuuluva järjestö. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, juhla- ja huvitilaisuuksia, edistää jäsentensä osallistumista opiskelija- ja ammatilliseen toimintaan sekä suorittaa yhdistykselle sääntöjen mukaan kuuluvat tehtävät.

II LUKU

Jäsenyys
§ 3
Yhdistykseen voi varsinaiseksi jäseneksi liittyä jokainen Turun yliopistossa etnologiaa, folkloristiikkaa tai uskontotiedettä opiskeleva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Varsinaisen jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Vain yhdistyksen varsinainen jäsen voidaan valita hallitukseen tai muihin luottamustehtäviin. Kaikilla varsinaisilla jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin kokouksiin ja tilaisuuksiin, ottaa osaa päätöksentekoon sekä päästä osalliseksi yhdistyksen tarjoamista palveluista ja eduista. Yhdistykseen voi kannatusjäseneksi liittyä kuka tahansa henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Kannatusjäsenen hyväksymisestä päättää myöskin yhdistyksen hallitus. Kannatusjäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin kokouksiin ja tilaisuuksiin ja päästä osalliseksi yhdistyksentarjoamista palveluista ja eduista, mutta yhdistyksen kokouksissa heillä on ainoastaan puhe- ja läsnäolo-oikeus mutta ei äänioikeutta eikä heitä voida valita yhdistyksen hallitukseen tai muihin luottamustehtäviin. Varsinaiset jäsenet voivat maksaa vuosijäsenmaksun, tai opiskeluajan kestävän kertajäsenmaksun. Vuosijäsenmaksu maksetaan lukuvuodeksi (1.8.-31.7.) kerrallaan. Kannatusjäsenet maksavat kertaluontoisen kannatusjäsenmaksun. Jäsenyys päättyy, kun jäsen eroaa tai erotetaan tai katsotaan eronneeksi 5 §:n perusteella. Varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksuista päättää yhdistyksen kevätkokous, erikseen kullekin jäsenryhmälle.
§ 4
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen jäsen on velvoitettu ilmoittamaan yhdistyksen hallitukselle hänestä jäsenrekisterissä pidettävien tietojen muutoksista.
§ 5
Yhdistyksen hallitus erottaa varsinaisen jäsenen, jos tämä ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja varsinaisen jäsenyyden ehtoja, eli opiskele etnologiaa, folkloristiikkaa tai uskontotiedettä Turun yliopistossa. Hallituksen erottaman jäsenen jäsenyys on voimassa kuluvan lukuvuoden viimeiseen päivään (31.7.) saakka. Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, joka
on jättänyt kahtena (2) perättäisenä lukuvuonna (1.8.-31.7.) erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta; tai
on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä

III LUKU

Kokoukset
§ 6
Yhdistyksen päättävänä elimenä on yhdistyksen kokous. Yhdistyksellä on kaksi (2) sääntömääräistä yhdistyksen kokousta: kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun pyyntö on saapunut. Kutsut yhdistyksen kokouksiin laatii hallitus. Kutsut julkaistaan yhdistyksen sähköpostilistalla. Syys- ja kevätkokous on kutsuttava vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta ja muut kokoukset vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät kokouksessa esiin tulevat asiat.
§ 7
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella kokoukseen osallistuvalla yhdistyksen varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Vaalit toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä, jos yksikin läsnä oleva jäsen sitä vaatii. Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on ryhtynyt, paitsi vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä, joissa ratkaisee arpa. Yhdistyksen kokouksessa voi äänestää myös valtakirjalla. Valtakirjasta tulee käydä ilmi kokouksen ajankohta ja paikka sekä valtuuttaja ja valtuutettu. Valtuutetun täytyy olla yhdistyksen varsinainen jäsen ja hän saa käyttää yhdessä kokouksessa korkeintaan kahden (2) muun varsinaisen jäsenen äänioikeutta.
§ 8
Yhdistyksen kokouksessa laadittu pöytäkirja on luettava ja vahvistettava seuraavassa kokouksessa, jollei pöytäkirjan tarkistamista ole kokouksen päätöksen mukaisesti jätettävä kahden kokouksen kultakin kertaa varten erikseen valitseman pöytäkirjantarkistajan tehtäväksi. Milloin asian kiireellisyys vaatii, kokouksen pöytäkirja voidaan joko kokonaan tai tarpeelliselta osin tarkistaa ja hyväksyä heti samassa kokouksessa. Pöytäkirjan allekirjoittaa asianomaisen kokouksen puheenjohtaja yhdessä sihteerinä toimineen henkilön kanssa.
§ 9
Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on:
valita kokouksen toimihenkilöt,
käsitellä ja vahvistaa hallituksen laatima toimintakertomus sekä toiminnantarkastajien antaman lausunnon perusteella tilinpäätös päättyneeltä vuodelta,
päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
päättää seuraavan lukuvuoden (1.8.-31.7.) aikana kannettavista jäsenmaksuista,
käsitellä hallituksen kevätkokoukselle valmistelemat, kokouskutsussa nimenomaan mainitut asiat sekä
päättää muista näiden sääntöjen mukaan kevätkokouksen päätettäviin kuuluvista asioista.
Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on:
valita kokouksen toimihenkilöt,
hyväksyä talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten,
valita hallituksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja, sekä muut hallituksen jäsenet seuraavaa kalenterivuotta varten,
valita yksi tai kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa sekä heille varatoiminnantarkastajat seuraavaa kalenterivuotta varten sekä
päättää muista kokouskutsuissa mainituista asioista.

IV LUKU

Hallitus
§ 10
Yhdistyksen täytäntöönpanevan elimenä ja lainmukaisena hallituksena on hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksen erikseen valitsemana puheenjohtaja, taloudenhoitaja sekä näiden lisäksi vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä, sekä tarvittaessa alle neljä (0-4) varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan siten, että sekä etnologian, folkloristiikan että uskontotieteen opiskelijat ovat edustettuina hallituksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja varapuheenjohtajan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden myös yhdistyksen ulkopuolisille. Yhdistyksen kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen kesken toimikauden perustelluista syistä sekä valita uuden jäsenen toimikauden loppuun.
§ 11
Hallituksen tehtävänä on:
hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyslain mukaan, panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset sekä valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat, valmistelutoimenpiteitä vaativat asiat,
määrätä jäsentensä erityistehtävät ja keskinäinen työnjako ottaen huomioon, että hallituksen puheenjohtajan asiana on toimia hallituksen ja, kevät- ja syyskokousta lukuun ottamatta, myös yhdistyksen kokousten puheenjohtajana, esitellä niissä asiat, allekirjoittaa yhdessä pöytäkirjanpitäjän kanssa edellä mainittujen kokousten pöytäkirjat sekä valvoa, että hallituksen tekemät päätökset pannaan täytäntöön,
asettaa hallituksen toiminnassa välttämättömiksi osoittautuvat apuelimet ja tarvittaessa vahvistaa niille ohjesäännöt,
huolehtia siitä, että yhdistyksen jäsenistä pidetään yhdistyslain 11 §:n mukaista luetteloa, joista jäsenen henkilötietojen avulla käy selville kunkin jäsenen suorittamat jäsenmaksut sekä muut sellaiset seikat, jotka tavalla tai toisella vaikuttavat asianomaisen henkilön oikeuksiin yhdistyksessä.

V LUKU

Erinäisiä säädöksiä
§ 12
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä hallituksen määräämä hallituksen jäsen, aina kaksi yhdessä.
§ 13
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Päättyneen vuoden tilit ja yhdistyksen toimintaa koskevat muut asiakirjat on jätettävä syyskokouksen valitsemille toiminnantarkastajille tammikuun kuluessa. Toiminnantarkastajien on suoritettava tilien tarkastus ja annettava niistä hallitukselle yhdistyksen kevätkokousta varten laadittu kirjallinen lausunto viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun tilit on jätetty tarkistettavaksi. Toiminnantarkastajilla on oikeus suorittaa vuositarkastuksen ohella, joka käsittää myös yhdistyksen hallinnon tarkastuksen, kirjanpidon ja kassan valvontatarkastus, milloin he katsovat sen aiheelliseksi.
§ 14
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja harjoittaa monistus- ja julkaisutoimintaa. Yhdistyksellä on oikeus jakaa palkintoja tai apurahoja yhdistyksen jäsenille ja muille yhdistystä tukeneille henkilöille tai tahoille, mikäli tähän tarkoitukseen on saatu varoja käytettäväksi.

VI LUKU

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
§ 15
Päätöstä näiden sääntöjen muuttamisesta tai niihin tehtävästä lisäyksestä taikka yhdistyksen purkamisesta pitää, jotta päätös tulisi voimaan, kannattaa yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) annetuista äänistä tai kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) annetuista äänistä.
§ 16
Yhdistyksen purkautuessa sen varojen ja omaisuuden käytöstä päättää viimeinen yhdistyksen kokous. Varat on käytettävä etnologian, folkloristiikan ja uskontotieteen opiskelijoiden hyväksi.
§ 17
Niissä kohden, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.
Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 28.9.2021. Ne ovat tulleet virallisesti voimaan, kun Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt viimeisimmän sääntömuutoksen.