ISHA Turku/Åbo policies are now available in Finnish and English!


Suomeksi/ Finnish


1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on ISHA-Turku ry, ISHA-Åbo rf. Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA 
Yhdistyksen tarkoituksena on:
I. Edustaa Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä opiskelevia kansainvälisen historianopiskelijoidenjärjestön International Students of History Associationin (ISHA:n) toiminnassa
II. Edistää Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä aineita opiskelevien ja heidän yhdistystensä välistä yhteistyötä kansainvälistä opiskelijatoimintaa koskevissa asioissa
III. Edistää suomalaisten humanististen ja yhteiskuntatieteellisten aineiden opiskelijoiden sekä nuorten tutkijoiden mahdollisuuksia solmia kansainvälisiä kontakteja ja perehtyä eri maissa tehtävään historiantutkimukseen
IV. Kannustaa kansalliset ja kulttuuriset rajat ylittävään ennakkoluulottomaan ja kriittiseen tutkimukseen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotus- ja julkaisutoimintaa, opintomatkoja, seminaareja, konferensseja, opintoprojekteja sekä muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää, voittoa tavoittelematonta toimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja muita varainkeräyksiä.

3§ YHDISTYKSEN JÄSENET 
Yhdistyksen jäseneksi hyväksytään kaikki henkilöt, jotka kuuluvat ISHA-Turku ry:n jäsenyhdistyksiin eli ainejärjestöihin Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan myös hyväksyä jäsenyhdistysten ulkopuolelta henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja sen toteuttamista, tai tällaisten henkilöiden muodostama yhdistys. Kaikki yhdistyksen jäsenyydet hyväksytään ISHA-Turku ry:n hallituksen kokouksissa määräenemmistön paikalla olevista hallituksen jäsenistä puoltaessa jäsenyyttä.
Jäsenellä tai jäsenyhdistyksellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäsenyydet ovat toistaiseksi voimassaolevia. Hallitus voi katsoa jäsenen tai jäsenyhdistyksen eronneeksi, jos tämä ei ole maksanut vuotuista jäsenmaksua kahden kuukauden kuluessa sen eräpäivästä.
Jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
Jäsenistöstä kirjaa pitävät jäsenyhdistykset, jotka ilmoittavat tarpeen vaatiessa jäsenmääränsä ISHA-Turku ry:lle. Hallitus ylläpitää jäsenluetteloa.

4§ HALLITUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta kymmeneen (3-10) muuta jäsentä, joiden lukumäärästä päättää vuosikokous. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Yhdistyksen hallitukseen on varattuna paikka jokaisen jäsenyhdistyksen yhdelle edustajalle.
Yhdistyksellä on yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja, jotka valitsee vuosikokous. Toiminnantarkastajien toimikausi alkaa vuosikokouksesta ja päättyy seuraavaan vuosikokoukseen.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan ollessa estyneenä hallitus kokoontuu varapuheenjohtajan kutsusta, kun tämä katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide. Vaaleissa tasaäänet ratkaistaan arvalla.

5§ YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN 
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla.

6§ TILIT 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN
Yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammikuun 15.ja huhtikuun 15. päivän välisenä aikana. Kokouksesta ilmoitetaan viimeistään kymmenen (10) arkipäivää ennen kokousta sähköpostitse.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla henkilöjäsenellä yksi ääni. Jäsenyhdistyksen edustajalla on käytössään yksi (1) ääni alkavaa 25 jäsentään kohti. Jäsenyhdistyksen edustajalla on oltava jäsenyhdistyksen hallituksen allekirjoittama valtakirja kokouksessa todisteena valtuutuksestaan. Jäsenmäärät tarkistetaan joka vuonna jokaiseen jäsenkokoukseen erikseen.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Vaaleissa tasaäänet ratkaistaan arvalla.

8§ VUOSIKOKOUS 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta kymmeneen (3-10) muuta jäsentä
9. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja sekä yksi (1) varatoiminnantarkastaja
10. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat.

Uuden hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksesta. Vanhan hallituksen on opastettava uusi hallitus tehtäviinsä yhden (1) kuukauden sisällä hallituksen valinnasta.

9§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on erikseen mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.


Englanniksi/ English


1§ Name and Base of Operation
The name of the student association is ISHA Turku/Åbo ry, (rf) and the base of operation is in Turku/Finland.

2§ Cause and Activity
The causes of the association are stated below:

 1. To represent the humanistic and social science students of University of Turku and Åbo Akademi in the organisation of International Students of History Association (ISHA).
 2. To improve the cooperation between other international and local student organizations in the matters concerning student activity.
 3. To offer opportunities to tie international relations and learn from the foreign historical research for the students of the Humanities and Social Science, but also inexperienced researchers.
 4. to encourage critical and candid research, which overlaps all the national and cultural boundaries.

The association organizes informative events, publications, field studies, seminars, conferences, study projects and all sorts of other activities to accomplish the objectives above. The association does not aim for profit, but it can accept aids, donations and testaments to support the activity of the association. The Association has also rights to own real property and enforce giveaways and fund-raising after applying for the permits from the authorities.

3§ Membership

Everyone who belongs to the member associations of ISHA Turku/Åbo ry (that includes all the subject organizations of University of Turku and Åbo Akademi) will be accepted as a member of ISHA Turku/Åbo if requested.

However, a person or an organization, which does not belong to any of the subject organizations can also be accepted if he/she/it is willing to support the cause of the association. All the membership requests will be considered in the board meetings and decided with a majority vote.

A member or a member association has right to resign from ISHA Turku/Åbo by written application sent to the board or informing the wish to resign to the president. All the memberships remain for now. The board can assume a member or a member association to be resigned if he/she/it has not paid the annual membership fee after two months from the due day. The amount of the membership fee is decided by the board in the annual meeting. The Association keeps also count of all the members.

4§ Board and Protocol Inspectors

The matters of the association will be dealt by the board, which includes President, Vice President and three to ten other members elected during the annual meeting. The board choses amongst them Secretary, Finance Manager and other titles of utility. Every member association has a placement in the board if requested. The association has one Protocol Inspector and one Vice Protocol Inspector who will be chosen during the annual meeting. The operating time of Inspectors start from the annual meeting and end during the next annual meeting. The board will assembly by the request of President. If the President is not available the board will assembly by the request of Vice President when he sees that there is need for it or at least two members of the association request it. The board has power to decide the matters of the association when at least half of the members,  including President or Vice President, are present. The matters will be decided by the simple majority vote. If the votes are even, the actions will be decided by President.

5§ Signing 

The right to sign documents concerning ISHA Turku/Åbo will be with President, Vice President or Finance Manager.

6§ Accounts 

The accounting period of the association will be the calendar year. Activity Inspector must receive the financial statements, including all the documents, at the least three weeks before the annual meeting. Activity Inspector must give a written statement to the board at least two weeks before the annual meeting.

7§ Board Meeting Assembly

The board will demand assembly to the annual meeting. The annual meeting will be held every year between January 15. and April 15 (the specific day will be decided by the board). The time and place of the meeting will be announced at least ten week days before the meeting via email. An additional meeting will be held when the board decides so or when at least the tenth (1/10) of the voters of the association demand it by written statement.

In the association assembly everyone has right to vote once. The representatives of the member associations have also one vote to every 25th member. The representative must have a signed power attorney as an evidence of credibility. The amount of memberships will be revised every year to every member assembly separately. The decision of the association will be, if not restricted by the policies, the opinion which has win the majority vote. If the vote is even, President will make the last decision.

8§ Annual Meeting

The annual meeting will be concerning all the sections below:

 1. Opening of the meeting.
 2. The election for President, Secretary, two inspectors of the protocol and if needed two volunteers to count votes.
 3. The declaration of the legality and the quorum.
 4. The approval of the meeting agenda.
 5. The presentation of the financial statements, proceedings and the statement of the protocol inspectors.
 6. The verification of the financial statements and granting of the discharge.
 7. The verification of the course of actions, revenue and expenditure budget and the amount of the membership.
 8. The election of the officials, three to ten members.
 9. The election of the vice protocol inspector.
 10. Negotiating the other matters concerning the association.

The new accounting period of the new board starts at the annual meeting. The former board is obliged to guide the new board with matters of the association during the month (1) after the annual meeting.

9§ Change of policies and Dismantlement

The change of the policies or the dismantlement of the association must be decided in the board meeting with a majority vote and at least 3/4 of the votes advocating for the change or dismantlement. The topic of the change of the policies and the dismantlement must be mentioned in the meeting invitation prior the board meeting. If the board decides to dismantle the association, the funds will be spend to benefit the cause of the association the way decided by the last board.