Tenttiarkistosta löydät vanhoja tenttikysymyksiä. Kysymykset on järjestetty tenttimisvuoden mukaan. Etsi kaipaamasi kurssia selaimen hakutoiminnolla! (Windowsilla Ctrl + f) Myös muilla ainejärjestöillä on tenttiarkistoja, kannattaa tarkistaa siis myös sivuaineittesi ainejärjestöjen nettisivut tentteihin valmistautuessa.

Auta kartuttamaan kotimaisen kirjallisuuden tenttiarkistoa, muusaystäväsi kiittävät! Lähetä tenttikysymyksesi verkkovastaava Viljalle osoitteeseen viliva [@] utu.fi sisältäen seuraavat tiedot:

1) Mikä kurssi ja opintokokonaisuus
2) Tentin päivämäärä ja tentaattori
3) Tentin kysymykset mahdollisimman tarkasti

2019

Perusopinnot

Aineopinnot

Syventävät opinnot

2017

Perusopinnot

Aineopinnot

Syventävät opinnot

2014

Aineopinnot

A1.2c. Ekokritiikki, 2 op (Kevät 2014, Lummaa)
Vastaa yhteen Äänekästä kevättä ja yhteen Ecocriticism-teosta koskevaan kysymykseen.
Äänekkään kevään kysymykset:
1. Miten Äänekkäässä keväässä käsitellään kielen ja luonnon suhdetta?
2. Millaisia idyllejä luontokirjallisuudessa Äänekkään kevään mukaan on? Minkälaisia uhkia nämä idyllit kohtaavat?
Ecocriticism kysymykset:
1. Minkälaisia aatteellisia, historiallisia ja kirjallisia taustoja ekokritiikillä Garrardin mukaan on?
2. .. jotain siitä miten Garrard käsittelee retoriikkaa.

A1.2d. Jälkikolonialismi, 4 op (Kevät 2014, Heidi Grönstrand)
1. Tieto ja paikallisuus olli löytyn artikkelissa Me ja muut lähetystyössä
2. Selitä lyhyesti mitä tarkoitetaan jälkikolonialistisella tutkimussuunnalla
3. Monikulttuurisuus suomalaisessa kirjallisuudessa (Kolonialismin jäljet -teos)

A2g. Nykykirjallisuus, 5 op. (Kevät 2014, Riitta Jytilä)
1. olli jonkun käsitykset nykykirjallisuudesta. Anna kaunokirjallisuudesta esimerkkejä.
2. Johanna Sinisalon Ennen päivänlaskua ei voi. Teos sisältää vastakkainasetteluja, millaisia?
3. Sanna Karkulehdon tarkastelemat teokset ja niiden lajimäärittely, millaiset määritelmät Karkulehto niille antaa?
4. Kerrontastrategiat Monika Fagerholmin Divassa.

A2g. Nykykirjallisuus, 5 op. (15.8.2014)
1. Laji/eri lajien kietoutuminen romaaneissa Runoilijan talossa, Punainen erokirja ja Ennen päivänlaskua ei voi. Mitä mieltä Karkulehto on lajien sekoittumisesta?
2. Pussikaljaromaanin kieli ja kerronta.
3. Mitä Lea Rojola tarkoittaa “Minän kerronnalla” (1990-luku)?
4. Muistin merkitys Raija Siekkisen novellikokoelmassa Kaunis nimi?

A2b. Realismi ja naturalismi (romaanit) (Kevät 2014, Päivi Lappalainen)
Vastaa 1. kysymykseen ja valitse lopuista kolmesta kaksi.
1) Millaisia piirteitä realismin ajankirjallisuuteen kuului? Millainen kirjallisuusinstituutio oli luonteeltaan ja millaisia kirjallisuutta koskevia keskusteluja 1880-1890-luvuilla käytiin?
2) Dynaaminen naturalismi. Mitä se tarkoittaa ja mitkä teokset laskisit sen piiriin ja millä perustein.
3) Miten eri yhteiskuntaluokkia on kuvattu lukemissasi realistisissa ja naturalistisissa teoksissa?
4) Elsa, Nadja ja Anna Liisa – kolme naiskuvaa. Analysoi naiskuvien yhtäläisyyksiä ja eroja. Miten kytkisit hahmot realismin ja naturalismin kontekstiin?

A2f. Modernin ja postmodernin murros, 6op (15.8.2014, Viola Capkova)
Vastaa neljään:
1. Analysoi Mannerin näytelmää Poltettu oranssi ja pohdi ylä- ja alaotsikkojen merkitystä analyysiisi pohjautuen.
2. Kerro 1960-luvun radikaalista sanataiteesta ja pohdi Salaman asemaa 1960- ja 1970-luvun kirjallisella kentällä.
3. Pohdi jälkimodernismi/postmodernismi-käsitettä. Erittele postmoderneja piirteitä Romaanihenkilön kuolemassa.
4. Analysoi kerrontaa Mukan romaanissa Maa on syntinen laulu.
5. Miten Eeva Kilpi käsittelee novelleissaan ympäröivää yhteiskuntaa?

A2. Yleinen kirjallisuuden historia, 3 op (31.10.2014, Elsi Hyttinen)
1. Onko Jane Austenin Ylpeys ja ennakkoluulo tyypillinen romanttinen teos? Perustele vastauksesi romaanin avulla.
2. Kuuluko Henrik Ibsenin Nukkekoti mielestäsi historiallisen romantiikan vai realismin jatkumoon? Perustele vastauksesi näytelmän avulla.
3. Miksi Aristoteles piti Sofokleen Kuningas Oidipusta täydellisenä tragediana?

A4. Teoriapraktikum, sivuainetentti, 3 op (31.10.2014, Lea Rojola)
Vastaa kahteen:
1. Mitä Culler tarkoittaa teorialla?
2. Esittele tarinan keskeisimpiä ominaispiirteitä.
3. Miten kirjallisuutta voidaan määritellä?

2013

Aineopinnot

A1.2d. Estetiikka, 2 op (27.9.2013, Lea Rojola)
Vastaa kahteen:
1. Mikä on Baumgartenin merkitys estetiikalle?
2. Mitä tarkoitetaan taiteen institutionaalisella määritelmällä?
3. Mitkä ovat Platonin ideaopin keskeiset periaatteet?

A2g. Nykykirjallisuus (16.8.2013 Riitta Jytilä)
Vastaa kolmeen seuraavista:
1. Nykykirjallisuuden teemoja Jussi Ojajärven mukaan. Anna myös esimerkkejä kaunokirjallisuudesta.
2. Lea Rojola kutsuu 90-luvulla yleistynyttä minään keskittyvää kirjallisuutta nimellä ”minän kirjoitukset”. Minkälaisesta ilmiöstä artikkelin mukaan on kyse?
3. Kirjoita kuvitteellinen arvostelu Sirkka Turkan runokokoelmasta Niin kovaa se tuuli löi. Hyödynnä kirjoitukseen oheisia kokoelman runoja (”Sinä vajosit kuolemaan”, ”Olin tumma tuutulapsi”).
4. Luonnehdi Rimmisen Pussikaljaromaanin kieltä ja kerrontaa.

A2f. Modernin ja postmodernin murros, osa II (romaanit) (Toukokuu 2013, Viola Capkova)
Vastaa kahteen kysymykseen:
1. Millä tavalla Timo K. Mukan Maa on syntinen laulu -romaani ravisteli suomalaista yhteiskuntaa 1960-luvulla?
2. Erittele Krister Kihlmanin Dyre Prinsin ja Anja Kaurasen Sonja O. kävi täällä -romaanien mies- ja naiskuvaa.
3. Pohdi modernismin ja jälkirealismin käsitteitä sekä niiden ilmenemistä Hannu Salaman teoksessa Siinä näkijä missä tekijä.

A3. Yleinen kirjallisuuden historia, 2 op (16.8.2013, Viola Capková)
1. Antiikin eeposten erityispiirteet.
2. Pohdi renessanssin kirjallisuuden ihmiskuvaa ja -kuvausta.
3. Tolstoilaisuus Venäjän realismin kehyksissä.

Syventävät opinnot

S3.1. Suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen historiaa, 3 op (16.8.2013, Päivi Lappalainen)
Vastaa kahteen seuraavista:
1. Kerro, miten kirjallisuudentutkimus on eri aikoina käsitellyt huumoria ja komiikkaa Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä.
2. Mitkä olivat Aarne Kinnusen päähuomioita Seitsemästä veljeksestä?
3. Miten kirjallisuudentutkimuksen paradigmat ovat muuttuneet aikojen saatossa?

2011

Aineopinnot

A2c. Vuosisadan vaihde, 4 op (27.5.2011, Heidi Grönstrand)
Vastaa kahteen kysymykseen:
1. Nousukashahmo suomalaisessa kirjallisuudessa TAI Narkissos-hahmo vuosisadan vaihteen kirjallisuudessa.
2. Kirjoita Maila Talvion Pimeän pirtin hävityksen Hannin elämän käännekohdista TAI erittele ja analysoi Anni Swanin satujen piirteitä.

2010

Aineopinnot

A1.2. Erikoisaloja: f. Kerronnan teoriaa, 4 op (24.9.2010, Mikko Carlson)
Vastaa molempiin kysymyksiin:
1. Epäluotettava kertoja ja miten aihetta on käsitelty ajan kuluessa. (Nünningin artikkeli)
2. Pohdi omaelämänkerrallisia narratiiveja kirjan artikkelien pohjalta. Millaisia eettisiä kysymyksiä lukijat ja kirjoittajat kohtaavat? (Smithin/Watsonin ja Rimmon-Kenanin artikkelit)

A2g. Nykykirjallisuus, 5 op. (29.10.2010, Kukku Melkas)
Vastaa kahteen seuraavista:
1) Miten kerronnan ja teeman tasolla näyttäytyy menneisyys Carpelanin
“Urvind”-teoksessa TAI Millä strategioilla kertoja rakentaa Divan
henkilöhahmoa Fagerholmin “Divassa”?
2) Nationalismi Seppälän “Suomen historiassa”.
3) Sinisalon “Ennen päivälaskua ei voi” queerteorian valossa (Karkulehto).
4) Kapitalismi kotimaisessa nykykirjallisuudessa (Ojajärvi).

A2e. Sotienjälkeinen modernismi (26.11.2010, Capkova)
Vastaan kolmeen seuraavista:
1. Pohdi kotimaista sotienjälkeistä modernismia yleisesti.
2. Karkama kirjoittaa, että Hyryn “Maantieltä hän lähti” käsittelee tilan ja ajan suhdetta. Pohdi, miten.
3. 1950-luvun kulttuurielämä ja erityisesti Tuomas Anhavan roolin merkitys. Jos luit “36 runoa” -teoksen, käsittele myös sitä.
4. Kieli aiheena ja materiaalina Haavikon “Talvipalatsissa” (ohessa Viides runo).

Syventävät opinnot

S3.1. Suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen historiaa, 3 op (29.10.2010 Päivi Lappalainen)
Vastaa kahteen seuraavista:
1) Mitkä seikat painottuvat Viljo Tarkiaisen Seitsemän veljeksen tulkinnassa? Millaisen kokonaisarvion hän antaa romaanista ja miten hän sijoittaa sen kirjallisessa traditiossa?
2) Mitkä ovat Aarne Kinnusen tutkimuksen lähtökohdat hänen tarkastellessaan Kiven Seitsemää veljestä? Miten hän suhteuttaa omaa tutkimustaan aiempaan tutkimukseen ja mitä hän itse painottaa romaanin tarkastelussa?
3) Mitä uutta Pirjo Lyytikäinen mielestäsi tuo aiempaan Kivi-tutkimukseen?