REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

 • Rekisterin nimi

Muusa ry:n jäsenrekisteri

 • Rekisterinpitäjä

Nimi:                        Muusa ry
Verkkosivut:            https://tyyala.utu.fi/muusa/
Osoite:                     Kotimainen kirjallisuus 20014 Turun yliopisto                                                                                            Sirkkalankatu 1 b, 2. kerros
Puh.                       puheenjohtaja Juuli Lappalaisen nro: +358449800390,  taloudenhoitaja Kati Surakan numero: +358504671667
Sähköposti:             muusahallitus@utu.fi

 • Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tähän tarvittaessa henkilö, joka hoitaa rekisteriasiat ja johon voi ottaa yhteyttä.

Nimi:                        Kati Hannele Surakka
Puh.                          +358504671667
Sähköposti:             kahasu@utu.fi

 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Henkilötietoja vastaanottavat ja käsittelevät Muusa ry:n hallituksen jäsenet. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tietojen keruu on käyttötarkoitussidonnaista. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

 • Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi jäsenten suostumuksella voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • Jäsenten yhteystiedot (sähköpostiosoite)
 • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, jäsenyyden alkamisajankohta)
 • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
 • Mahdolliset lisätiedot

Yksilön henkilötiedot hävitetään rekisteristä, jos henkilö ei enää kuulu yhdistykseen tai jos tiettyjen tietojen säilyttämisestä on muuten tullut perusteetonta.

 • Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

 • Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja luovutetaan virkavallalle lain niin vaatiessa. Yhdistyksen jäsenillä on pyydettäessä oikeus saada tietoonsa muiden yhdistyksen jäsenten nimet ja asuinkunnat.

 • Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilyttää yhdistyksen hallituksen jäsen paikassa, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee yhdistyksen hallituksen jäsenen omistamalla tietokoneella. Tietokonetta säilytetään turvallisessa tilassa. Muusa ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

 • Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus milloin vain tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti tai suullisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

 • Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterissä ei säilytetä yhdistystoiminnan kannalta epäolennaisia tietoja (esimerkiksi sitsi-ilmoittautumisen yhteydessä kerätyt henkilötiedot), vaan tällaiset henkilötiedot poistetaan viivästyksettä niiden täytettyä tarkoituksena.