Muusa ry:n voimassaolevat säännöt

1§ Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Muusa ry ja sen kotipaikka on Turku. Se on kotimaisen kirjallisuuden opiskelijoiden yhdistys, ja toimii Turun yliopiston ylioppilaskunnan alayhdistyksenä.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia edunvalvonta- ja virkistysjärjestönä. Se pyrkii toiminnallaan edistämään ja valvomaan jäsentensä opintoihin liittyviä yleisiä ja yhteisiä etuja, tukemaan jäsentensä opintoja ja luomaan sosiaalisia kontakteja opiskelijoiden välille. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää

 • kokoustoimintaa
 • julkaisu- ja tiedotustoimintaa
 • kulttuuritoimintaa
 • seminaareja
 • matkoja
 • yhteydenpitoa koti- ja ulkomaisiin järjestöihin
 • opintopolitiikan suunnittelua

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja, ottaa vastaan avustuksia sekä lahjoituksia ja hankkii varallisuutta myyjäisillä ja hihamerkkien myynnillä, sekä muulla vastaavanlaisella toiminnalla. Yhdistys voi hankkia ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3§ Yhdistyksen varsinainen jäsenyys

Yhdistykseen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi jokainen Turun yliopistossa kotimaista kirjallisuutta opiskeleva tai opiskellut henkilö. Yhdistyksen kokous voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi myös jokaisen, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Varsinainen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa, jolloin ero kirjataan pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa yhdistyksen varsinaisesta jäsenyydestä henkilön, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan toimikauden aikana. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka maksaa jäsenmaksun joko yhdeksi (1) tai viideksi (5) vuodeksi. Viiden (5) vuoden jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous. Yhden (1) vuoden jäsenmaksu on yksi viidesosa (1/5) yhdistyksen syyskokouksen päättämästä viiden (5) vuoden jäsenmaksusta.

4§ Yhdistyksen kannatusjäsenyys

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta. Kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Tullakseen hyväksytyksi yhdistyksen kannatusjäseneksi, on jäsenehdokkaan saatava vähintään kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistö annetuista äänistä puoltamaan jäsenyyttään. Kannatusjäsenellä on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa. Kannatusjäseniltä perittävän vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous.

5§ Yhdistyksen kunniajäsenyys

Yhdistyksen kunniajäseneksi hallituksen kokous voi yksimielisellä päätöksellään kutsua henkilön, jolle yhdistys haluaa osoittaa tunnustusta yhdistyksen tarkoituksen hyväksi suoritetusta toiminnasta. Kunniajäsenellä on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

6§ Yhdistyksen tili- ja toimikausi

Yhdistyksen tili- ja toimikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12. Tilit, vuosikertomus ja muut tarpeelliset asiakirjat on annettava viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta toiminnantarkastajille hallinnon ja tilien tarkastusta varten. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7§Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa syyskokouksessa kalenterivuodeksi valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja 4 – 7 muuta jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme hallituksen jäsentä on läsnä. Hallituksen tai yhdistyksen kokous voi asettaa toimikuntia suunnittelemaan ja suorittamaan erityisiä tehtäviä ja valita toimihenkilöitä, kuten tiedotussihteeri, kulttuurisihteeri, ulkoasiainhoitaja, julkaisujen toimittaja tai matkailusihteeri, jotka toimivat hallituksen alaisina ja valvonnassa.

8§ Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä tai rahastonhoitaja tai puheenjohtaja yksin. Kaikki hallituksen jäsenet ovat oikeutetut saamaan pankkitilien saldot.

9§Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta järjestön sähköpostilistan kautta ja mahdollisesti sosiaalista mediaa hyväksi käyttäen. Yhdistys on kutsuttava koolle, mikäli kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää. Hallituksen on kutsuttava kokous koolle vähintään kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on saapunut.

10§ Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään marras-joulukuussa, käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valtiaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus ja talousarvio seuraavaksi toimikaudeksi.
 4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut hallituksen jäsenet, hallituksen mahdolliset varajäsenet ja hallituksen ulkopuolisien virkojen edustajat sekä kaksi toiminnantarkastajaa ja näiden varahenkilöt.
 5. Käsitellään muut hallituksen ehdottamat asiat.

Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään helmi-maaliskuussa, käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
 4. Vahvistetaan tilinpäätös.
 5. Päätetään tili ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
 6. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

11§ Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa

Kokouksessa jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjaa käyttäen ei saa äänestää. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ratkaiseva tekijä on arpa.

12§ Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Jos ehdotus koskee yhdistyksen sääntöjen muuttamista, vaaditaan päätöksen hyväksymiseksi vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

13§ Yhteisöihin liittyminen

Yhdistys voi liittyä yhteisöön, jonka tarkoitus tukee yhdistyksen tarkoitusta. Päätös tällaiseen yhteisöön liittymisestä tai siitä eroamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa.

14§ Yhdistyksen lopettaminen

Yhdistys voidaan lopettaa, mikäli kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kahdessa perättäisessä kokouksessa kannattaa purkautumisehdotusta. Mikäli yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Nämä säännöt ovat voimassa 20.9.2017 eteenpäin.