Dialectican tenttiarkistoon on koottu filosofian aiempia tenttikysymyksiä kursseittain. Tenttiarkiston tarkoituksena on helpottaa opiskelijan valmistautumista tentteihin.

Mitä enemmän jäsenistö päivittää tenttiarkistoa, sitä laajemmaksi ja hyödyllisemmäksi se tulee. Omat tenttikysymyksesi voit lisätä arkistoon tämän linkin kautta. Kiitos panoksestasi jäsenistön hyväksi!

P1 Johdatus filosofiaan

2021 (luentokurssi, Laiho)

 1. Käsitteiden määrittely, viisi n. 20 sanan mittaista vastausta
 2. Essee: Determinismi ja vapaan tahdon ongelma (ohjepituus: n. 300 sanaa)

P2 Filosofian historia

2022 (luentokurssi, Laiho)

Määrittelytehtävät:

 1. Antiikin filosofien käsitys alkuaineista
 2. Stoalainen etiikka
 3. Kartesiolainen dualismi
 4. Kausaatioargumentti Jumalan olemassaolon puolesta
 5. Kantin synteettinen ja analyyttinen arvostelma

Esseevaihtoehdot:

 1. Spinozan subtanssikäsitys
 2. Locken ja Berkeleyn idealismin vertailu

2022 (kirjatentti: Skirbekk & Gilje: A History of Western Thought, Laiho)

 1. Platonin yhteiskuntafilosofia
 2. Marxin filosofia

P4 Tietoteoria ja tieteenfilosofia I

2022 (luentokurssi, Korte)

Tentissä kirjoitettiin kaksi esseevastausta annetuista aiheista, joista toinen arvottiin väliltä 1 – 13 ja toinen 14 – 25.

1. Onko tietomme, miltä esimerkiksi punainen näyttää, propositionaalista?

2. Klassinen tiedon määritelmä

3. Gettier-tyyppiset ongelmat

4. On esitetty, että tiedon määritelmään pitää lisätä ehto, että uskomuksen oikeutus ei saa riippua epätodesta uskomuksesta. Ratkaiseeko tämä Gettier-tyyppiset ongelmat?

5. Sensitiivisyysehto ja Gettier-tyyppiset ongelmat

6. Voidaanko Gettier-tyyppisiä ongelmia ylipäätään ratkaista lisäämällä tiedon määritelmään ylimääräinen ehto?

7. Klassinen ja maltillinen foundationalismi

8. Descartesin uniargumentti

9. Relevanttien vaihtoehtojen teoria ja sulkeumaperiaate

10. Episteeminen kontekstualismi

11. Mooren argumentti skeptisismiä vastaan

12. Carnapin erottelu sisäisiin ja ulkoisiin kysymyksiin argumenttina skeptisismiä vastaan

13. A priori -tieto

14. Aristoteelinen tieteenihanne

15. Induktivismi

16. Hypoteettis-deduktiivinen menetelmä

17. Hempelin paradoksi

18. Goodmanin paradoksi

19. Falsifikationismi

20. Nomologinen kausaalisuhteen analyysi

21. Kuhnin, Lakatosin ja Laudanin teoriat tieteen kehityksestä

22. Deduktiivis-nomologinen selitysmalli ja sen ongelmia

23. Funktionaalinen selittäminen

24. Argumentteja kausaalista tekojen teoriaa vastaan

25. Anomaalinen monismi

P5 Metafysiikka I

2022 (luentokurssi, Maunu)

Vastaa kolmeen:

 1. Essee: Trooppiteoria
 2. Essee: Propositiorealismi
 3. Essee: Ajan A-teoria
 4. Selitä käsitteet lyhyesti, esim. aposteriorisuus

2023 (luentokurssi, Maunu)

Esseeaiheita:

– Determinismi ja vapaa tahto

– Lewisin konkretismi ja mahdolliset maailmat

2023 (luentokurssi, Maunu)

Esseekysymyksiä:

 1. Universaalirealismi
 2. Mahdolliset maailmat: Kripken abstraktionismi
 3. Kombatibilismi

P8 Filosofian klassikko: Frege

2022 (luentokurssi, Korte)

Tenttiin tuli yksi kysymys kustakin osiosta A – D eli yhteensä neljä kysymystä. Osa ”kysymyksistä” oli perinteisiä esseeotsikoita ja osa ihan oikeita kysymyksiä. Kummankin tyyppisiin vastattiin esseellä. Tenttiaikaa oli kolme tuntia.

A-osio (luennot)

1. Fregen Begriffsschrift traditionaalisen logiikan valossa 

2. Selvitä seuraavia teoksessa Begriffsschrift käytettyjä käsitteitä: ”arvostelma”, ”identiteettirelaatio” ja ”funktio/argumentti-analyysi”. 

3. Mitä Frege ehkä tarkoitti esittäessään, että Begriffsschrift on kieli eikä pelkkä kalkyyli? 

4. Begriffsschriftin ja Grundlagenin merkitysteoria 

5. Miksi Frege esitti 90-luvun alussa teorian Sinnistä ja Bedeutungista? 

6. Miksi väitelauseen Bedeutung on totuusarvo? 

7. Mikä on ilmauksen Sinnin rooli Fregen teoriassa? 

8. Fregen ja Russelin käsitykset tyhjistä singulaaritermeistä 

B-osio (Begriffsschriftin johdanto) 

1. Mitä tarkoitusta varten Begriffsschrift on luotu?

2. Millainen on suhde Begriffsschriftin ja luonnollisen kielen välillä? 

C-osio (Über Sinn und Bedeutung)

1. Mikä on Fregen artikkelin ”Über Sinn und Bedeutung“ alussa esittämä argumentti?

2. Selitä Fregen Sinn/Bedeutung –teorian rakenne: Mitä tai millaisia ovat väitelauseiden, yksilötermien, käsitenimien ja funktionimien Sinnit ja Bedeutungit? Millaisia suhteita niiden välillä vallitsee? 

3. Sinn/Bedeutung –teorian soveltaminen epäsuoriin esityksiin. 

4. Sivuilla 39 – 40 (alkuperäinen sivunumerointi) Frege esittää argumentin, miksi singulaarinen väite ei sisällä väitettä singulaaritermin kohteen olemassaolosta. Millainen se on? 

D-osio (Der Gedanke)

1. Miksi totuutta ei voida määritellä? 

2. Voidaanko indeksikaalisten lauseiden ilmaisemia ajatuksia ilmaista eiindeksikaalisilla lauseilla? 

3. Miksi ajatukset eivät voi olla mentaalisia representaatioita? 

4. Mitä näköimpressioon on Fregen mukaan lisättävä, jotta tuloksena on näköhavainto? 

A4 Tietoteoria II

2022 (luentokurssi, Koistinen)

 1. Selitä foundationalismi
 2. Määrittele skeptisismin ongelma ja arvioi sen ratkaisuyrityksiä
 3. Analysoi kahta Kantin tekstiä (aineisto jaettu kokeessa)

A4 Poliittinen filosofia

2022 (luentokurssi, Lagerspetz)

 1. Tiedollinen argumentti demokratian puolesta
 2. Deliberatiivinen demokratia
 3. Suora demokratia
 4. Poliittinen velvoite

A6 Mielenfilosofia

2023 (kirjatentti, Heil: Philosophy of Mind: A Contemporary Introduction, Arstila)

 1. Epifenomenalismi
 2. Funktionalismi
 3. Panpsykismi

2023 (kirjatentti, Heil: Philosophy of Mind: A Contemporary Introduction, Arstila)

 1. Parallelismi ja okkasionalismi
 2. Behaviorismi ja sen ongelmat
 3. Panpsykismi

2023 (kirjatentti, Heil: Philosophy of Mind: A Contemporary Introduction, Arstila)

 1. Parallelismi ja okkasionalismi
 2. Identiteettiteoria
 3. Panpsykismi

2023 (kirjatentti, Heil: Philosophy of Mind: A Contemporary Introduction, Arstila)

1. Paralellismi ja okkasionalismi

2. Eliminativismi

3. Representationalismi

A8 Oikeusfilosofia

2023 (kirjatentti, Wennberg: Oikeusfilosofia, Lagerspetz)

 1. Mitä tarkoitetaan oikeudellisella pätevyydellä?
 2. Mikä on Coasen teoreema?

2023 (kirjatentti, Lagerspetz: Oikeusajattelun vuosisata, Lagerspetz)

 1. Mikä on praktisen päättelyn edellytysten merkitys von Wrightin filosofiassa?
 2. Mikä on Olivecronan näkemys oikeuksien luonteesta?

A9 Etiikka II

2022 (kirjatentti, Launis, Oksanen, Sajama: Etiikan lukemisto, Lagerspetz)

Vastaa kahteen:

 1. Preskriptiivinen eli normatiivinen etiikka
 2. Eettinen relativismi ja sen kritiikki
 3. Omissiolaki

K2/T2 Käytännöllisen filosofian klassikoita: Platon

2022 (kirjatentti, Platon: Valtio, Lagerspetz)

 • Platoninen rakkaus

K2/T2 Käytännöllisen filosofian klassikoita: Aristoteles

2023 (kirjatentti, Aristoteles: Nikomakhoksen etiikka, Lagerspetz)

 1. Mitkä ovat oikeudenmukaisuuden lajit?
 2. Mitä on heikkoluonteisuus?

K2/T2 Käytännöllisen filosofian klassikoita: Locke

2023 (kirjatentti, Locke: Tutkielma hallitusvallasta, Lagerspetz)

 1. Missä tilanteissa on oikeutettua nousta hallintoa vastaan?
 2. Luottamuksen merkitys Locken poliittisessa teoriassa.

K2/T2 Käytännöllisen filosofian klassikoita: Rousseau

2023 (Rousseau: Yhteiskuntasopimuksesta, Lagerspetz)

 1. Vapauden merkitys Rousseaun poliittisessa filosofiassa
 2. Kansalaisuskonnosta

T3/K3 Teoreettisen filosofian klassikoita: Kant

2022 (kirjatentti, Kant: Prolegomena, Koistinen, nyk. Arstila)

 1. Kantin ratkaisu Humen ongelmaan
 2. Matematiikka ja synteettinen a priori -tieto

T3/K3 Teoreettisen filosofian klassikoita: Austin

2022 (kirjatentti, Austin: Näin tehdään sanoilla, Koistinen, nyk. Arstila)

 • Illokutionaariset teot

T3/K3 Teoreettisen filosofian klassikoita: Hume

2023 (kirjatentti, Hume: Tutkimus inhimillisestä ymmärryksestä, Arstila)

 1. Ideoiden assosiaatiosta
 2. Välttämättömästä yhteydestä
 3. Eläinten järjestä

2023 (kirjatentti, Hume: Tutkimus inhimillisestä ymmärryksestä, Arstila)

 • Hume ihmeistä

T4/K4 Suomalaista filosofiaa: Pietarinen

2023 (kirjatentti, Pietarinen: Suomalaisen filosofian vaiheita, Räikkä)

 1. Saksalainen idealismi
 2. Volter Kilven filosofia

2023 (kirjatentti, Pietarinen: Suomalaisen filosofian vaiheita, Räikkä)

1. Valistuksen kaksi linjaa

2. Snellmanin humanistinen optimismi

T4/K4 Suomalaista filosofiaa: Westermarck

2023 (kirjatentti, Räikkä)

 1. Synti
 2. Siveellisten tunteiden synty

V6 Mielenfilosofian erityiskysymyksiä: Blackmore

2023 (kirjatentti, Blackmore: Consciousness: An Introduction, Arstila)

Määrittele lyhyesti:

 1. Ominaisuusdualismi
 2. Filosofinen behaviorismi
 3. Eliminativinen materialismi
 4. Intentionaalisuus
 5. Rinnakkaisprosessointi

Esseet:

 1. Funktionalismi tekoälyn perustana
 2. Toisen mielen ongelma

2023 (kirjatentti, Blackmore: Consciousness: An Introduction, Arstila)

Selitä lyhyesti muutamalla lauseella:

1. Eliminativinen materialismi

2. Tiedostamaton prosessointi (tms.)

3. Suuri illuusio

4. Intentionaalisuus

5. Muuntuneen tietoisuuden tilat

Esseet: 1. Mielen teatteri vs. monivedosmalli

2. Selväunet kokemuksellisena ilmiönä (tms.)