TURUN FILOSOFIAN OPISKELIJOIDEN YHDISTYS DIALECTICA RY.

1. YLEISTÄ

Yhdistyksen nimi on Turun filosofian opiskelijoiden yhdistys Dialectica ja kotipaikka on Turku ja kieli on suomen kieli.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Turun yliopistossa filosofiaa opiskelevien, opettavien ja tutkivien henkilöiden yhdyssiteenä, edistää ja tukea heidän opintojaan sekä ammatillista että tieteellistä tietoisuuttaan sekä toimia jäsenistönsä etujen ajajana suhteessa Turun yliopiston ylioppilaskuntaan, Turun yliopiston filosofian oppiaineeseen sekä siihen hallintoyksikköön, jonka alaisena oppiaine kulloinkin toimii. Yhdistys voi liittyä jäsenenä muihin yhdistyksiin ja yhteenliittymiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia sekä esitelmä-, keskustelu- ja kurssitilaisuuksia tai muuta vastaavaa toimintaa jäsenilleen, opastaa jäseniään opinnoissa ja ylläpitää suhteita muihin opiskelijärjestöihin sekä Turun ylopiston filosofian laitokseen. Yhdistyksen tehtävänä on myös suosittaa päteviksi katsomiaan opiskelijoita laitosneuvostonjäseniksi sekä varajäseniksi. Tämän lisäksi yhdistys voi suosittaa päteviksi katsomiaan opiskelijoita Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäseniksi taivarajäseniksi.
Edellä mainitun kaltaisessa täyttämistilanteessa asiasta päättää yhdistyksen hallitus kokouksessaan.

2. JÄSENYYS

4 §
Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka opiskelee perustutkintoa Turun yliopistossa filosofia pää- tai sivuaineenaan. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä myös henkilö, joka harjoittaa opetus- tai tutkimustoimintaa Turun yliopiston filosofian laitoksella, taikka joku muu yhdistyksen hallituksen hyväksymä henkilö.
Yhdistyksen syyskokous voi hallituksen esityksestä kutsua järjestön kannalta ansioituneen henkilön kunniajäseneksi. Tehtäessä esitystä kunniajäsenyydestä, tulee kahden kolmasosan (2/3) hallituksen jäsenistä olla kunniajäsenyyden puolella. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
5 §
Opiskelijajäsen maksaa syyskokouksen määräämän jäsenmaksun liittyessään yhdistykseen, tämän jälkeen hänellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Muilla kuin opiskelijajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
6 §
Suoritettuaan tutkinnon Turun yliopistossa katsotaan jäsenen eronneen yhdistyksestä, ellei hän ilmoita hallitukselle halustaan jatkaa jäsenyyttään kolmen (3) kuukauden kuluessa valmistumisestaan. Eronnut jäsen voi uudelleen liittyä jäseneksi mikäli täyttää muut pykälässä neljä (4 §) mainitut edellytykset. Hallitus voi päättää jäsenen erottamisesta kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä, mikäli tämä ei enää täytä pykälässä neljä (4 §) mainittuja edellytyksiä tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

7 §
Yhdistyksen jäsenrekisteristä vastaa taloudenhoitaja. Jäsenrekisteriin merkitään kunkin jäsenen täydellinen nimi, kotipaikka ja joko puhelinnumero tai s-postiosoite. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan omia tietojaan koskevista muutoksista jäsenrekisterin ylläpitäjälle.

3. KOKOUKSET

8 § Kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta ilmoittamalla niistä Turun yliopiston filosofian laitoksen ilmoitustaululla sekä yhdistyksen sähköpostilistalla.

Kokouskutsussa tulee mainita asiat, joiden käsittelyä varten kokous on koolle kutsuttu. Kokous voi kuitenkin päättää työjärjestyksestään näiden sääntöjen yhdeksännen (9 §) ja yhdeksännentoista (19§) pykälän rajojen puitteissa. Kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koolle kutsuttu.

9 § Sääntömääräiset kokoukset
Yhdistyksellä on kaksi (2) sääntömääräistä kokousta: syys- ja kevätkokous. Syyskokous tulee pitää marraskuun aikana ja kevätkokous helmi- tai maaliskuun aikana.
Syyskokouksessa tulee käsitellä seuraavat tulevaa toimintaa koskevat asiat:
(1) Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen sääntöjen kahdennentoista pykälän (12§) määräämissä rajoissa.
(2) Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
(3) Hallituksen sihteerin valinta
(4) Hallituksen taloudenhoitajan valinta
(5) Hallituksen muiden jäsenten valinta
(6) Talousarvion hyväksyminen
(7) Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta
(8) Toimintasuunnitelman hyväksyminen
(9) Jäsenmaksun suuruuden hyväksyminen

Kevätkokouksessa tulee käsitellä:
(1) Tilintarkastajien lausunto edellisistä tileistä
(2) Tilinpäätöksen vahvistaminen
(3) Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimikauden hallitukselle.

10 §
Yhdistyksen ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle hallituksen päätöksellä tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) tai viisi (5) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä hallitukselta kirjallisesti vaatii esittämäänsä asiaa käsittelemään. Hallitus on velvollinen kutsumaan kokouksen koolle siten, että kokous tulee pidettäväksi viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on saanut tiedon vaatimuksesta.

11 §
Henkilövaalitilanteessa, mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen kierros kahden ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saaneiden ehdokkaiden kesken.

4. HALLITUS

12 §
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittuna puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä enintään kuusi (6) muuta jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä eli yhteensä neljästä kymmeneen (4-10) jäsentä ja nollasta kahteen (0-2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä.

Hallituksen jäsen voi erota hallituksesta kesken kauden toimittamalla hallitukselle kirjallisen eroanomuksen. Hallituksen jäsenen erotessa kesken kauden on hallituksen uuden jäsenen valitsemiseksi kutsuttava koolle yhdistyksen sääntöjen kymmenennen pykälän (10 §) mukainen kokous neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun eroanomus on tuotu esille hallituksen kokouksessa.

13 §
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä mukaanlukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja.

14 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä sihteerin taivarapuheenjohtajan tai taloudenhoitajan kanssa.

5. MUITA SÄÄNNÖKSIÄ

15 §
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.

16 §
Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.

17 §
Yhdistyksen tilit on jätettävä tilintarkastajille vähintään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.

18 §
Yhdistyksen kokous voi tehdä päätöksen sääntöjen muuttamisesta kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa mainittava erikseen.

19 §
Yhdistyksen purkamisesta voidaan päättää vähintään kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään kahden (2) viikon välein pidettävässä kokouksessa, jos ensimmäisessä kokouksessa yksinkertainen enemmistö äänistä ja toisessa kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä sitä kannattaa.

20 §
Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä Turun yliopiston filosofian seminaarikirjaston hyväksi.