Palladion ry Klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin opiskelijoiden ainejärjestö

Yhdenvertaisuus

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Palladion ry

5.4.2023

Tämä Palladion ry:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on koostettu TYYn ohjeiden pohjalta. Ainejärjestössämme kaikilla opiskelijoilla tulee olla yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet opiskeluun, tukipalveluihin ja opiskeluelämään. Tarkoituksenamme on järjestää matalan kynnyksen toimintaa kaikille jäsenillemme. Ketään ei saa syrjiä sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, etnisen taustan, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, iän, vamman, uskonnon, vakaumuksen, terveydentilan, opiskelualan, perhesuhteiden, poliittisen toiminnan, mielipiteen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

HUOM! Kokemus ei-toivotusta käyttäytymisestä voi syntyä ilman, että kiusaajan asemassa oleva itse tiedostaa käytöksensä aiheuttamaa haittaa. Kielteisen käyttäytymisen kohteeksi joutunut voi kokea olevansa puolustuskyvytön tai ei voi itse hallita tilannetta.

Olemme poliittisesti sitoutumaton järjestö ja pyrimme siihen, että toimintamme on läpinäkyvää ja helposti lähestyttävää. Palladion ry pyrkii tarvittaessa ohjaamaan jäsenistöä tahojen suuntaan, jotka vastaavat yhdenvertaisuuden toteutumisesta, mm. yliopiston yhdenvertaisuusvastaava, TYY:n sopo-, kopo- ja häirintäyhdyshenkilöt, opintopsykologit, jne. Lisäksi järjestöllämme on myös omat häirintäyhdyshenkilöt. Sitoudumme TYY:n laatimaan yhdenvertaisuusohjelmaan https://www.tyy.fi/sites/default/files/migrated/tyye_marraskuu_2020_liite_3_tyyn_yhdenvertaisuusohjelma_2021-2024.pdf