Palladion ry Klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin opiskelijoiden ainejärjestö

Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikkakunta

 • Yhdistyksen nimi on Palladion ry ja sen kotipaikka Turku.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintatapa

 • Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Turun yliopiston klassillisten kielten ja klassillisen arkeologian opiskelijoiden yhdyssiteenä, lisäten antiikkiin kohdistuvaa kiinnostusta, pyrkiä kaikin mahdollisin tavoin tukemaan jäsentensä opintoja, edistää opintoyhteistyötä ja pitää yhteyttä vastaavien yhdistysten kanssa. 
 • Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, valistustilaisuuksia, seminaareja, juhlia ja retkiä, julkaisee omaa lehteä ja pitää yhteyttä alan muihin järjestöihin. 
 • Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä järjestää asianomaisen luvalla myyjäisiä, rahankeräyksiä ja arpajaisia. 

3 § Jäsenet

 • Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsen, Turun yliopiston henkilökuntaan kuuluva henkilö tai muu henkilö, jonka hallitus hyväksyy. Hallitus pitää luetteloa jäsenistä.
 • Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen, opiskelijoiden tai yleensä klassillisten kielten tai klassillisen arkeologian hyväksi.
 • Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai tekemällä ilmoituksen yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.
 • Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
 • Jäsenillä on velvollisuus maksaa jäsenmaksua, kuten edellä on mainittu.
 • Jäsenillä on velvollisuus noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä ja hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen, mikäli jäsen on toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla.
 • Mikäli yhdistyksen hallitus toteaa jonkin yhdistyksen jäsenistä käyttäytyvän yhdistyksen tilaisuuksissa yhdistykselle vahingollisella tavalla, yhdistyksen hallitus voi antaa yhdistyksen jäsenelle kirjallisen huomautuksen. Mikäli epäasiallinen käytös jatkuu, yhdistyksen hallitus voi antaa jäsenelle kirjallisen varoituksen. Mikäli yhdistyksen jäsen jatkaa käytöstään edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta, yhdistys voi äänestää jäsenen erottamisesta. 
 • Jäsenen erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta. 
 • Varsinainen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta 30 päivää jäsenmaksupyynnössä ilmoitetun päivämäärän jälkeen.
 • Ennen jäsenen erottamista asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksien antamiseen asiassa paitsi silloin jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

4 § Hallitus

 • Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta sekä enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan. 
 • Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä. Kokous on päätösvaltainen, jos vähintään kolme jäsentä on koolla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
 • Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 • Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

6 § Tilit ja tilintarkastus

 • Yhdistyksen tilikausi alkaa elokuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy heinäkuun viimeisenä.
 • Tilinpäätös on tehtävä elokuun aikana.
 • Yhdistys valitsee yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden toiminnantarkastajan ja hänelle varahenkilön yhdistyksen vuosikokouksessa.
 • Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
 • Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 • Yhdistyksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai asettamalla se nähtäväksi yhdistyksen ilmoitustaululle.

8 § Yhdistyksen kokoukset

 • Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen syyskuun loppua.
 • Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava kokoon viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.
 • Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
 • Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. 

9 § Vuosikokous

 • Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 • 1. kokous avataan. 
 • 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
 • 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 • 4. esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
 • 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • 6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvolliselle
 • 7. päätetään jäsenmaksun suuruus
 • 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle
 • 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 • 10. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 • 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.
 • Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun

10 § Yhdistyksen purkautuminen

 • Mikäli yhdistys purkautuu, sen varat on luovutettava klassillisen filologian ja klassillisen arkeologian opiskelijoiden etua ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle.