Hyväksytty 30.10.2018

germanica

Turun yliopiston saksan kielen opiskelijoiden ainejärjestö

GERMANICA RY:n SÄÄNNÖT

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Germanica ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on koota saksan kielen opiskelijat sekä valvoa heidän yleisiä ja yhteisiä etujaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa opintoneuvontaa, seuraa kielenopetuksen kehitystä, tarjoaa jäsentensä käyttöön oppimateriaalia, järjestää huvitilaisuuksia sekä muuta vastaavaa vapaa-ajan ohjelmaa. Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, perustaa rahastoja ja jakaa stipendejä jäsenilleen vain poikkeustapauksissa.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla jokainen Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa saksan kieltä opiskeleva henkilö, jonka yhdistyksen hallitus on hyväksynyt jäseneksi. Erillisestä kirjallisesta anomuksesta hallitus voi hyväksyä myös muita saksan kielestä ja kulttuurista kiinnostuneita henkilöitä varsinaiseksi jäseneksi. Tällaisissa tapauksissa uuden varsinaisen jäsenen hyväksymistä tulee kannattaa vähintään puolet hallituksen äänivaltaisista jäsenistä.

Germanica ry:n varsinainen jäsenyys kestää seitsemän kalenterivuotta siitä hetkestä alkaen kun henkilö on hyväksytty yhdistyksen jäseneksi minkä ajan kuluttua jäsenen tulee erota tai hallitus erottaa jäsenen. Ensimmäisen seitsemän vuoden kauden jälkeen varsinainen jäsen voi hakemuksesta jatkaa vuosijäsenenä tai varsinaisena jäsenenä maksamalla jäsenyyteen liittyvät maksut. Varsinainen jäsen maksaa syyskokouksessa päätetyn liittymismaksun. Lisäksi vuosijäsenyyttä on mahdollista hakea kalenterivuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen vuosijäsenen tulee erota yhdistyksestä tai hallitus erottaa jäsenen. Mikäli vuosijäsen hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi on hänen maksettava liittymismaksu. Vuosijäsen maksaa syyskokouksessa päätetyn vuosimaksun. Vuosijäsen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi voimassaolevan vuosijäsenyyden aikana maksamalla liittymismaksun.

Kannatusjäsenyyttä on mahdollista hakea hakemuksen täyttämällä seitsemäksi vuodeksi, minkä ajan kuluttua jäsenen on maksettava kannatusjäsenyysmaksu uudelleen tai erottava tai hallitus erottaa jäsenen. Kannatusjäsenyys hyväksytään hallituksen kokouksessa. Kannatusjäsenyys maksaa syyskokouksessa päätetyn kannatusjäsenmaksun.

Kunniajäsen hyväksytään kunniaohjesäännön mukaisesti.

Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä ja vuosijäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa ja läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Kannatusjäsenellä ja kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Liittymismaksua ja vuosimaksua ei kuitenkaan palauteta. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen kokouksessa yhdistyslaissa mainituin perustein, mikäli erotuspäätöstä kannattaa kolme neljäsosaa (3/4) kokouksen äänivaltaisista jäsenistä. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, mikäli jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta yli kolmen kuukauden ajan.

5. Liittymismaksu ja vuosimaksu

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä perittävästä liittymismaksusta vuosijäseniltä perittävästä vuosimaksusta ja kannatusjäseniltä perittävästä kannatusmaksusta päättää syyskokous. Varsinaisilta jäseniltä ei peritä liittymismaksun eikä kannatusjäseniltä kannatusmaksun lisäksi vuosimaksua eikä vuosijäseniltä liittymismaksua.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään viisitoista jäsentä sekä maksimissaan 3 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan kutsusta kun katsotaan olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Mikäli hallituksen kokouksen päätösvaltaisuus ei täyty, voi(vat) varajäsen(et) täyttää hallituksen päätösvaltaiseksi. Asiat ratkaistaan suhteellisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, vuosijäsenellä, kannatusjäsenellä ja kunniajäsenellä sekä muilla hallituksen kokoukseen kutsutuilla henkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja taloudenhoitajalla, kullakin yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi alkaa 1. tammikuuta ja loppuu 31. joulukuuta. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuun aikana ja syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä loka-marraskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkymmenen (20) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämiseksi on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni, poikkeuksena kannatusjäsenet, kunniajäsenet ja yhdistyksen ulkopuoliset kokoukseen kutsutut henkilöt, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu ilmoitetaan viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta Germanican sähköpostilistalla tai Germanican tai kielten ilmoitustaululla sekä lisäksi mahdollisesti muissa hallituksen oleelliseksi katsomissa tiedotuskanavissa.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokous päätösvaltaiseksi
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnan- tai tilintarkastuskertomus
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokous päätösvaltaiseksi
4.   hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
6. hyväksytään liittymismaksun, vuosimaksun ja kannatusjäsenyysmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kahdesta viiteentoista muuta hallituksen jäsentä sekä varajäsenet seuraavalle kalenterivuodelle
8. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt seuraavalle tilikaudelle
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta sekä yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai lakkautettaessa varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.