Yhdistyksen säännöt

Perustettu 30.1.2008, Säännöt tulleet voimaan 21.11.2009.

Yhdistyksen, jonka nimi on Akateeminen purjehdusseura ry. ja kotipaikkakunta Turun kaupunki, tarkoituksena on kehittää ja edistää purjehdusta ja purjehdusharrastusta sekä jäsentensä venetuntemusta ja vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja järjestämällä kursseja ja veneilytapahtumia.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön kirjallisen hakemuksen perusteella. Hakijan tulee kuulua ylioppilaskuntaan, Turun yliopiston henkilökuntaan tai olla akateemisesti valveutunut. Painavasta syystä hallitus voi hyväksyä jäsenen tästä kohdasta poiketen. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun.

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa ja velvoitteensa yhdistykselle toimintavuoden loppuun asti.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti.

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistyksen asioita, taloutta ja sen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja (kommodori), varapuheenjohtaja (varakommodori) sekä vähintään kaksi (2) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jos hallituksen jäsen eroaa tai kuolee voi yhdistyksen kokous valita hänen tilalleen uuden jäsenen toimiajan lopuksi. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa sen kokouksen päätyttyä, jona hallituksen jäsenet on valittu, ja päättyy tämän jälkeen pidettävän toisen syyskokouksen päättyessä.

 Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus voi tarpeen mukaan perustaa yhdistykselle jaostoja ja toimikuntia hoitamaan eri tehtäviä. Näiden toimintaa varten on perustamisen yhteydessä vahvistettava niille ohjesäännöt tai toimintaohjeet.

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle vähintään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen määräämän valtuuttaman toimihenkilön kanssa.

10§ Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous loka- tai marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai silloin, kun vähintään kymmenen (10) jäsentä tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti anoo jotain määrättyä asiaa varten.

11§ Kutsu kokouksiin annetaan jäsenille tiedoksi enintään neljä viikkoa ja vähintään viikkoa ennen kokousta, sanomalehti-ilmoituksella Turun ylioppilaskunnan lehdessä tai kirjeitse jäsenille jaettavassa jäsentiedotteessa.

12§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
 2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

13§
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. vahvistetaan yhdistyksen toimintaohjelma ja toimintasuunnitelma
 2. määrätään yhdistyksen jäseniltä seuraavan vuonaa kannettavan jäsenmaksun suuruus ja sen suorittamisen ajankohta sekä määrätään liittymismaksun ja kannatus-jäsenmaksun suuruus.
 3. vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
 4. valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jos kyseessä on erovuosi
 5. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, jos kyseessä erovuosi ja jäsenet valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
 6. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

14§
Asiat, jotka jäsen haluaa saada yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on esitettävä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asiasta voidaan tarvittaessa sisällyttää kokouskutsuun, kuitenkin vähintään kymmenen päivää ennen kokousta.

15§
Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänien mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa äänten mentyä tasan ratkaisee arpa.

16§
Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen on saatava vähintään 3/4 kannatus annetuista äänistä.

17§
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 annetuista äänistä.

18§
Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat käytettävä niin kuin jälkimmäinen purkautumisesta päättävä kokous määrää. Varat on kuitenkin käytettävä ylioppilasmielen ja -sivistyksen edistämiseksi.