Yhdistyksen säännöt

Perustettu 30.1.2008, nykyiset säännöt tulleet voimaan 28.12.2020.

1§ Yhdistyksen tiedot

1§1 Nimi
Yhdistyksen nimi on Akateeminen purjehdusseura ry. Yhdistyksestä
käytetään lyhennettä A.
1§2 Kotipaikka
Seuran kotipaikka on Turku.
1§3 Kieli
Seuran kielet ovat suomi sekä tarvittaessa ruotsi.
1§4 Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää purjehdusta sekä
purjehdusharrastusta, jäsentensä veneen tuntemusta sekä vesillä
liikkumisen tietoja ja taitoja.
1§5 Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää
veneilytapahtumia ja -kursseja, teoriaopetusta, illanviettoja,
omistaa toimintaansa liittyvää kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Yhdistys voi tehdä yhteistyötä muiden yhdistysten,
julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yritysten kanssa sekä
tarvittaessa ryhtyä muihinkin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin
toimiin.

2§ Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön
kirjallisen hakemuksen perusteella.
2§1 Opiskelijajäsen
Hakijan tulee kuulua ylioppilaskuntaan tai olla suomalaisen
korkeakoulun opiskelija. Painavasta syystä hallitus voi kuitenkin
hyväksyä jäseneksi henkilön, joka ei täytä edellä mainittuja ehtoja.
2§2 Alumnijäsen
Alumnijäseneksi voidaan hyväksyä seuran toiminnasta kiinnostunut
henkilö, jota ei voida hyväksyä opiskelijajäseneksi.
2§3 Kannatusjäsen
Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilöitä tai
oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa
suorittamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun.
2§4 Kunniajäsen
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin
huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsen
ei ole oikeutettu jäsenetuihin.
2§5 Jäsenmaksu
Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä
kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous
vuosittain. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Hallituksen kokouksen päätöksellä voidaan jäsenmaksu katsoa
suoritetuksi seuraavalle kaudelle kyseiseltä taholta seuralle
suotavan kaluston käyttöä vastaan.
2§6 Eroaminen
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen
ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen kommodorille tai
ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan
merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus
on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa ja
velvoitteensa yhdistykselle toimintavuoden loppuun asti.
2§7 Erottaminen
Hallitus voi erottaa kokonaan tai määräajaksi jäsenen, joka
laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen, toimii yhdistyksen sääntöjen
vastaisesti tai esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen
vastaisesti.

3§ Hallitus

Yhdistyksen asioita, taloutta ja sen toimintaa hoitaa hallitus,
johon kuuluu puheenjohtaja eli kommodori, varapuheenjohtaja eli
varakommodori sekä vähintään kaksi (2), enintään kahdeksan (8)
jäsentä sekä valittaessa yksi (1) tai kaksi (2) varajäsentä.
3§1 Valinta Hallituksen kommodori ja varakommodori sekä muut jäsenet
ja mahdolliset varajäsenet valitaan syyskokouksessa. Jos hallituksen
jäsen eroaa tai kuolee, voi yhdistyksen kokous valita hänen
tilalleen uuden jäsenen toimikauden lopuksi.
3§2 Sisäiset roolit
Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, taloudenhoitajan sekä
muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus voi tarpeen mukaan
perustaa yhdistykselle jaostoja ja toimikuntia hoitamaan eri
tehtäviä. Näiden toimintaa varten on perustamisen yhteydessä
laadittava niille ohjesäännöt tai toimintaohjeet.
3§3 Toimikausi
Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi, joka alkaa
syyskokousta seuraavan vuoden alusta.
3§4 Kokoukset
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kaikille hallituksen
jäsenille on kokouksesta ilmoitettu, ja jos läsnä on vähintään
puolet (1/2) hallituksen jäsenistä siten, että kommodori tai
varakommodori on paikalla.
Hallitus kokoontuu kommodorin tai, hänen ollessa estynyt,
varakommodorin kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai
kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
4§ Yhdistyksen toiminta

4§1 Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
4§2 Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa kommodori, varakommodori tai sihteeri
yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen määräämän
valtuuttaman toimihenkilön kanssa.
4§3 Toimihenkilöt
Yhdistyksen toimihenkilöitä ovat hallituksen jäsenten lisäksi
yhdistyksen kokouksen tai hallituksen valitsemat toimihenkilöt.
Mikäli yhdistyksen kokous luottamuslauseäänestyksessä
yksinkertaisella enemmistöllä toteaa, ettei yhdistyksen kokouksen
valitsema toimihenkilö nauti yhdistyksen kokouksen luottamusta,
katsotaan toimihenkilö erotetuksi. Erotetuksi todetun toimihenkilön
tilalle on valittava uusi henkilö samassa yhdistyksen kokouksessa.
Hallituksen valitseman toimihenkilön erottamisesta päättää hallitus.
4§4 Toiminnantarkastus
Toiminnantarkastus on laadittava kolmen (3) kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on
annettava toiminnantarkastajalle vähintään kuukautta ennen sitä
kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajan on
annettava kertomus toiminnantarkastuksesta hallitukselle viimeistään
neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.
4§5 Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamisesta päätetään yleiskokouksessa. Päätökseen
vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista
äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
4§6 Purkaminen
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa (2),
vähintään kahden (2) kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen
kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään
neljän viidesosan (4/5) enemmistö annetuista äänistä. Jos yhdistys
on päätetty purkaa, on sen varat käytettävä niin kuin jälkimmäinen
purkautumisesta päättävä kokous määrää. Varat on kuitenkin
käytettävä ylioppilasmielen ja -sivistyksen edistämiseksi.
5§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät opiskelijajäsenet ja
alumnijäsenet yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi.
Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai silloin, kun vähintään kymmenen (10) jäsentä tai
1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti anoo jotain
määrättyä asiaa varten. Tällöin kokous tulee pitää neljäntoista (14)
vuorokauden sisällä pyynnön esittämisestä tähän kuitenkaan
laskematta yliopiston lukukausien välistä aikaa. Kokouskutsussa on
mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään yhdistyslain 23 §:ssä
mainittuja tai niihin verrattavia asioita. Kokous on
päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen
mukaisesti.
Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen tai yhdistyksen kokouksen
niin päättäessä osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Yhdistyksen kokous voi myöntää yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeuden yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle.
5§1 Koolle kutsuminen
Kutsu kokouksiin annetaan jäsenille tiedoksi vähintään seitsemän (7)
vuorokautta ennen kokousta jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin
jaettavassa tiedotteessa.
5§2 Esityslistan lisäykset
Asiat, jotka jäsen haluaa saada yhdistyksen kokouksessa
käsiteltäväksi, on esitettävä hallitukselle kirjallisesti niin
hyvissä ajoin, että asiasta voidaan tarvittaessa sisällyttää
kokouskutsuun, kuitenkin vähintään kymmenen (10) päivää ennen
kokousta.
5§3 Syyskokous
Syyskokous pidetään loka- tai marraskuussa. Kokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:
Esitetään ja vahvistetaan tulevan vuoden toimintaohjelma sekä
toimintasuunnitelma.
Esitetään ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.
Määrätään yhdistyksen jäseniltä seuraavan vuonna kannettavan
jäsenmaksun suuruus ja sen suorittamisen ajankohta sekä määrätään
liittymis- ja kannatusmaksun suuruus.
Valitaan seuraavan vuoden hallituksen kommodori ja varakommodori.
Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä.
Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan
seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt
asiat.
5§4 Kevätkokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Kokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:
Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt
asiat.
5§5 Äänestykset
Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen
puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa äänten mentyä tasan ratkaisee arpa.