Hampuusin käyttösäännöt ja tarkistuslista

S/Y Hampuusin käyttösäännöt

Vene jätetään aina vähintään yhtä siistiin kuntoon kuin se oli tullessa. Mahdollisista puutteista ja vahingoista on ilmoitettava heti hallitukselle.

Veneelle saavuttaessa sekä sieltä poistuttaessa tulee käydä läpi tarkistuslista. Sääntöjen ohella tulee noudattaa Suomen lainsäädäntöä.

Lokikirja

Kippari on velvollinen pitämään lokikirjaa. Lokiin on merkittävä miehistön kokoonpano, konetunnit, lähdöt sekä kiinnitäytymiset. Lisäksi on hyvä mainita esimerkiksi mitä purjeita on käytetty ja millainen sää on.

Käyttöoikeus ja varaaminen

Taitonsa osoittaneelle henkilölle myönnetään oikeudet kipparoida alusta hyväksytyn näyttökokeen kautta. Lisäksi Akateemisen purjehdusseuran H-veneen kippareilla tulee olla suoritettuna Navigaatio 1- kurssi tai osoitus vastaavista taidoista. Näyttökokeen voi antaa hallituksen osoittamalle henkilölle, jonka jälkeen kokeen vastaanottaja suosittelee tai jättää suosittelematta hallitukselle kipparioikeuksien myöntämistä. Kipparioikeuden myöntää seuran hallitus.

Hallitus voi perua kipparioikeuden vaaratilanteiden, välinpitämättömyyden, veneen käyttösääntöjen noudattamatta jättämisen tai minkä tahansa seuran toimintaa vaarantavan tai haittaavan menettelyn vuoksi.

Lisäksi Hampuusin käyttöoikeus edellyttää osallistumista käyttökauden aikana veneen ylläpitoon ja/tai seuran iltapurjehdusten pitämistä sekä seuran jäsenyyttä. Kipparin tulee osata käyttää venettä, moottoria ja varausjärjestelmää asianmukaisesti. Kippareilta edellytetään myös ajantasaista tietoa Hampuusin, sen moottorin ja tärkeiden välineiden kunnosta. Näistä tiedotetaan Whatsappin Hampuusi -ryhmässä sekä kirjataan lokikirjaan.

Kipparilla on oikeus pitää hallussaan seuran veneen avaimia. Avaimet tulee palauttaa jollekin hallituksen jäsenelle välittömästi purjehdusseuran jäsenyyden tai kipparioikeuksien päättyessä.

Veneen käyttö

Kippari vastaa siitä, että venettä purjehditaan aina pätevällä miehityksellä. Veneessä on aina oltava kipparin lisäksi henkilö, joka pystyy kipparin estyessä tuomaan veneen turvallisesti rantaan.

Kippari vastaa lainsäädännön mukaisesti alukselle, sen varustukselle sekä miehistölle aiheutuneista vahingoista ja turmista. Kippari on velvollinen noudattamaan veneen käyttösääntöjä.

Veneen käyttäminen edellyttää varauksen tekemistä varauskalenteriin ennen veneelle saapumista.

Purjehduksilla veneen maksimi henkilömäärä on 6 henkilöä.

Tupakointi sekä eläinten vieminen veneen sisätiloihin on kielletty.

Vahinkotilanteet

Tapahtuneista vahingoista ilmoitetaan ensi kädessä hallitukselle. Hallitus voi tarpeen mukaan vaatia kipparilta meriselityksen ja ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Vaurioiden korvaamisesta hallitus päättää tapauskohtaisesti. Hallitus voi vaatia törkeästä huolimattomuudesta johtuneesta vahingosta korvauksia tai peruuttaa henkilön veneenkäyttöoikeuden joko määräajaksi tai kokonaan.

Käyttömaksu

Tarpeen vaatiessa Hampuusin käytöstä veloitetaan käyttömaksu. Aluksen käyttömaksu on 10 euroa päivässä. Käyttömaksun voi välttää kerryttämällä talkootunteja.

Tankkaaminen

Polttoainetankki tankataan purjehdusten yhteydessä ja seura korvaa polttoainekustannukset kulukorvaushakemusta vastaan.

Kipparin tulee huolehtia että polttoainetta on myös seuraavalle käyttäjälle.


Hampuusin käyttäjän tarkistuslista

Ennen lähtöä:

 • Varaus Hampuusin varauskalenteriin

Lähtö:

 • Bensamäärän tarkistus
 • Lokikirjan täyttö

Paluu Pansioon:

 • Tarkista, että lokikirjassa on tarvittavat tiedot matkalta
 • Purjeiden viikkaus pusseihin / märkänä kuivumaan niin, ettei ole patjojen päällä
 • Puomipeite paikalleen
 • Patjojen nosto pystyasentoon
 • Tavarat omille paikoilleen (ks. kartta)
 • Grillin putsaaminen, mikäli sitä on käytetty
 • Vesikanisterit tyhjäksi
 • Roskien keräys ja vienti
 • Pinnan kiinnitys
 • Läpiviennin avaaminen
 • Moottorin nosto ylös + kääntö oikeaan asentoon
 • Virrat pois pääkytkimestä + akkukengät irti
 • Keulaluukku ja kulkuaukko lukkoon
 • Veneen kiinnityksen tarkistus

Mikäli käyttö on ollut yön yli, lisäksi seuraavat:

 • Patjojen ravistelu ulkona veneestä (ei patjoja keulaluukun kautta ulos)
 • Kaikkien pintojen lakaisu ja pyyhintä