Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
3. Yhdistyksen jäsenet
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
5. Liittymis- ja jäsenmaksu
6. Yhdistyksen Hallitus
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
8. Tilikausi ja toiminnantarkastus
9. Yhdistyksen kokoukset
10. Yhdistyksen koollekutsuminen
11. Yhdistyksen kokoukset
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Pappagallo ja sen kotikunta on Turku.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoitus on edistää Italian kielen ja kulttuurin tuntemusta ja parantaa Italian opiskelijoiden asemaa Turun yliopistossa sekä ennen kaikkea toimia yhdyssiteenä Turun yliopiston Italian opiskelijoiden välillä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tilaisuuksia, joita ovat italiankieliset laulu- ja elokuvaillat, vuosijuhla, pikkujoulu, uusien opiskelijoiden kastajaiset sekä muu vastaava vapaa-ajan toiminta. Yhdistys pyrkii kutsumaan tilaisuuksiinsa myös oppilaitoksen italialaisia vaihto-opiskelijoita, aineensa opettajia sekä jäseniensä italialaisia tuttavia. Yhdistys myös seuraa Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen kehitystä ja opetustoimintaa. Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, perustaa rahastoja ja jakaa stipendejä oman oppiaineensa opiskelijoille Turun yliopistossa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää myyjäisiä Turun yliopiston tiloissa.

3. Yhdistyksen jäsenet

 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja  säännöt. Kuitenkin niin, että aina vähintään puolet yhdistyksen jäsenistä on myös Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäseniä.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Mahdollisesta jäsenmaksusta sekä liittymismaksusta yhdistykseen sekä maksujen suuruudesta päättää syyskokous.

6. Yhdistyksen Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut, kalenterivuoden alussa (1.1.) toimeen astuvat, puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Syyskokous valitsee hallituksen jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä tarvittaessa muita toimihenkilöitä. Hallitukseen pyritään valitsemaan kaksi (2) ensimmäisen vuoden opiskelijaa.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi (1.1. – 31.12.)

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallituksen kokoukset ovat avoimia yhdistyksen jäsenille ja heillä on myös aloiteoikeus.

Hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä on paikalla ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee asian äänten mennessä tasan, kuitenkin vaaleissa asian ratkaisee arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi (1.1. – 31.12.).

Yhdistykselle valitaan syyskokouksessa kaksi (2) toiminnantarkastajaa varamiehineen. Heidän toimikautensa on kalenterivuosi kuten hallituksen jäsentenkin.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään.

Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta yhdistyksen hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu loka tai marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä syyskokoukseen, jossa sille valitaan uusi hallitus. Syyskokouksessa valittu uusi hallitus astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden alussa (1.1).
Yhdistys kokoontuu tammi-maaliskuussa hallituksen määräämänä päivänä kevätkokoukseen.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Mutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti.

10. Yhdistyksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu yhdistyksen syys- ja kevätkokoukseen sekä ylimääräisiin kokouksiin ilmoitetaan sähköpostilla sähköpostiosoitteensa yhdistykselle antaneille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

11. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen syys- ja kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokous avataan;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa varamiehineen ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
Kevätkokouksessa käsitellään:
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
Syyskokouksessa käsitellään:
7. vahvistetaan uuden hallituksen esittämä toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä mahdollinen liittymis- ja jäsenmaksu;
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
9. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa varamiehineen
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syys- tai kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa, tai jos se lakkautetaan, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.