F-piste ry:n säännöt

1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on sukupuolentutkimuksen ainejärjestö F-piste ja kotipaikka on Turku.

 

2.Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Turun yliopiston sukupuolentutkimuksen opiskelijoiden ja muiden feminism(e)istä ja / tai sukupuolijärjestelmästä kiinnostuneiden opiskelijoiden kohtauspaikkana ja pyrkiä herättämään keskustelua yliopisto- ja opiskelijayhteisöissä sekä tekemään yhteistyötä muiden vallitsevan sukupuolijärjestelmän kyseenalaistajien kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää seminaareja ja keskustelutilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta, toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä myyjäisiä hankittuaan asianmukaisen luvan.

 

3.Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yhdistyksen tavoitteista ja toimintatavoista kiinnostunut opiskelija tai tutkija tai yhdistyksen toimintatarkoituksista kiinnostunut yksityishenkilö.

 

4.Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5.Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

 

6.Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 2-8 jäsentä.

Hallituksen toimikausi on syyskokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

 

7.Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä, joista toisen on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

 

8.Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta hallitukselle. Tilintarkastajien toimikausi on syyskokousten välinen aika.

 

9.Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen asioissa päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen jäsenet yhdistyksen kokouksissa, joissa jokaisella yhdistyksen jäsenellä on yksi (1) ääni.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin mainita, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10.Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitettavilla kirjeillä tai julkaisemalla kutsu Turun ylioppilaslehdessä.

 

11.Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.kokouksen avaus

2.valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.kokouksen avaus

2.valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6.valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7.valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

8.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asiansa yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12.Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.