1. Name and registered office of the association                               

The name of the association is Indian Student Association of Turku (ISAT) and its domicile is Turku.                               

2. Purpose and quality of operations       

The purpose of the association is to promote the interests of Indian students in Turku. To achieve its purpose, the association will interact and create a network to guide incoming and existing Indian students. It will aim to collaborate with other student organizations on campus for social and multicultural activities.                               

3. Members   

Anyone who accepts the purpose and rules of the association and is affiliated to any university in Turku (including universities of applied sciences) can join the association. Members approve the application of the association’s board.   

4. Membership and membership fee       

The amount of the membership fee and the annual membership fee to be charged to members is decided at the Annual General Meeting.                               

5. Board of Directors           

The affairs of the association are managed by the board, which includes the Chairperson elected at the annual meeting and 2-8 other members as well as 0-8 deputies. The term of the Board is the time between annual meetings. The Board of Directors employs a Secretary, Treasurer and other necessary staff from among its members or from outside. The Board of Directors shall meet when convened by the Chairperson or, in his/her absence, at the invitation of the Vice-Chairperson, when they deem it necessary or when at least half of the members of the Board so request. A quorum is reached when at least half of its members, and the Chair or Vice-Chair, are present. Votes shall be decided by an absolute majority. In the event of a tie, the election shall be by lottery. 

6. Persons authorised by the rules to sign for the association

The association’s name is signed by the chairperson and the vice chairperson of the executive committee jointly or by either of them together with the secretary or the treasurer.                               

7. Financial year       

The financial year of the association is the calendar year.                       

8. Meetings of the Association   

The annual meeting of the association is held on a date determined by the board in January-May. If the board of directors decides so, a meeting of the association may be attended by post or by means of a telecommunications connection or other technical aid, either during the meeting or beforehand. Each member has one vote at association meetings. The decision of the meeting of the association shall be, unless otherwise provided in the rules, the opinion supported by more than half of the votes cast. In the event of a tie, the decision shall be by lottery.

9. Convening meetings of the Association   

The Board shall convene meetings of the Association at least seven days before the meeting by letter or e-mail to members.   

10. Annual General Meeting   

The annual meeting of the association will address the following issues:

 1. Opening of the 1st meeting
 2. Elect the chairperson, secretary, two auditors of the minutes and, if necessary, two tellers   
 3. The legality and quorum of the meeting are established           
 4. The rules of procedure of the meeting shall be adopted           
 5. Presentation of the accounts, annual report and opinion of the auditor / auditors 
 6. Decide on the approval of the financial statements and the discharge of the Board of Directors and other accountable persons
 7. Adopt the action plan, the statement of revenue and expenditure and the amount of the membership fees
 8. Elect the Chairperson of the Board and other members
 9. Elect one or two auditors and deputy auditors 
 10. Other matters mentioned in the invitation to the meeting will be addressed                           

If a member of the association wishes to have a matter discussed at the annual meeting of the association, he or she must notify the board in writing in good time so that the matter can be included in the invitation to the meeting.                               

11. Changing the rules and dissolving the association                               

Amendments to the rules and dissolution of the association must be made by a majority of at least three quarters (3/4) of the votes cast at the meeting of the association. The invitation to the meeting must mention the amendment of the rules or the dissolution of the association. In the event of the dissolution of the Association, the funds of the Association shall be used to further the purpose of the Association in the manner determined by the meeting to be decided. When an association is wound up, its funds will be used for the same purpose.           

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Yhdistysrekisteri

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Indian Student Association of Turku (ISAT) ja sen kotipaikka on Turku

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa intialaisten opiskelijoiden etuja Turussa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii verkostona tuleville ja nykyisille intialaisille ​​opiskelijoille. Yhdistys tekee yhteistyötä myös kampuksen muiden opiskelijajärjestöjen kanssa.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja on Turun yliopiston, Åbo Akademin tai Turun/Novian ammattikorkeakoulun opiskelija tai tutkija tai muuten sidoksissa näihin korkeakouluihin. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.