Yhdistyksen säännöt

Turkulaisen humanistispeksi ry:n säännöt

YLEISTÄ, 1. luku

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on Turkulainen humanistispeksi ja sen kotipaikka on Turku.
 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää interaktiivisen musiikkinäytelmän eli speksin harrastusta Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden keskuudessa ja toimia jäsentensä yhdyslinkkinä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tuottaa jäsenistönsä voimin yhden speksin vähintään joka toinen vuosi. Yhdistys voi järjestää jäsenilleen improvisaatio- ja muita kursseja, järjestää saunailtoja ja muita tilaisuuksia jäsentensä iloksi ja virkistämiseksi, tehdä yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa sekä jakaa informaatiota speksistä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen sen toimintaan osallisille tai yhdistykselle itselleen.

 1. Toiminnan tukeminen
  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä, maksullisia esityksiä ja huvitilaisuuksia ja asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja voi myydä kannatustuotteita.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 1. Yhdistyksen virallinen kieli
  Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

JÄSENET, 2. luku

 1. Jäsenet
  Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, ulko-, kunnia- ja kannatusjäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) jäsen.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.

Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

 1. Jäsenluettelo
  Yhdistyksen on pidettävä jäsenistään jäsenluetteloa. Luettelosta on vähintään ilmettävä jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle kotipaikkaansa, nimeensä ja sähköpostiosoitteeseensa kohdistuvista muutoksista. Jäsenluettelo tarkastetaan vuosittain.
 2. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Varsinaisilta, ulko- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää kevätkokous.

Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

 1. Yhdistyksestä eroaminen
  Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
 2. Yhdistyksestä erottaminen
  Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET, 3. luku


 1. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen kokouksia ovat vaalikokous, vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset.

Yhdistyksen vaalikokous pidetään huhti-toukokuussa ja vuosikokous elo-syyskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai kymmenen (10) yhdistyksen äänivaltaista jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

 1. Vaalikokous
  Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
  3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
  4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja heille kaksi varahenkilöä
  5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  6. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri seuraavaksi toimikaudeksi
  8. valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
  9. valitaan yhdistyksen toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi
  10. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi
  11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  12. kokouksen päättäminen.
 2. Vuosikokous
  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
  3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt
  4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa
  5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  6. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  7. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
  9. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 3. hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
  11. hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle
  12. päätetään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus
  13. päätetään jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä
  14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  15. kokouksen päättäminen.
 4. Oikeudet yhdistyksen kokouksissa
  Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä siten, että jokaisella on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle myöntää läsnäolo- sekä puheoikeus.

 1. Päätöksenteko
  Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
 2. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava ainakin yhdistyksen verkkosivuilla ja sähköpostilistalla sekä tarpeen mukaan muissa tiedotuskanavissa vähintään viikkoa ennen kokousta.
 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.
 4. Käsiteltävät asiat
  Yhdistyksen kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä.

Ainoastaan yhdistyksen kokous voi päättää yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, hallituksen tai sen jäsenen tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, äänestys- tai vaalijärjestyksestä, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai yhdistyksen purkamisesta. Päätöstä näistä asioista ei voi tehdä, mikäli siitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

 1. Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen ja eroaminen
  Kokous voi erottaa tai vapauttaa luottamus- tai toimihenkilön kesken toimikauttaan, jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai jos hän on laiminlyönyt tehtäviään. Kokouskutsussa on mainittava luottamus- tai toimihenkilön erottamisesta tai eroamisesta.

  HALLITUS, 4. luku
 2. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä 2-9 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on 1.7. – 30.6.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen ja yhdistyksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt. Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen kokouksista. Taloudenhoitajan tehtävänä on huolehtia yhdistyksen taloudesta, pitää kirjaa yhdistyksen jäsenistä ja huolehtia arkistosta.

 1. Hallituksen tehtävät
  Hallituksen tehtäviin kuuluu
  1. johtaa yhdistyksen toimintaa
  2. edustaa yhdistystä
  3. laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
  4. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
  5. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
  6. päättää jäseneksi hyväksymisestä
  7. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa
  8. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa sekä
  9. vastata speksin tuottamisesta.
 2. Hallituksen kokoukset
  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa näistä vähintään kaksi yhdessä: hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja tai sihteeri. Talousasioissa yhdistyksen nimen kirjoittaa taloudenhoitaja yksin.
 2. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry:n käytettäväksi tai Turun yliopiston humanistiopiskelijoiden hyväksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

TOIMIHENKILÖT JA TOIMIKUNNAT, 5. luku

 1. Asettaminen, vapauttaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen
  Yhdistys ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa hallituksen alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet sekä toimikuntien osalta myös vastuuhenkilö. Yhdistys ja hallitus voivat vapauttaa tai erottaa nimittämänsä toimihenkilön kesken toimikauttaan.

HALLINTO JA TALOUS, 6. luku

 1. Toimi- ja tilikausi
  Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on 1.7. – 30.6.
 2. Toiminnantarkastaja
  Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ, 7. luku

 1. Yhdistyksen tunnukset ja merkit
  Yhdistyksen tunnuksista ja merkeistä päättää yhdistyksen kokous.
 2. Yhdistyksen päätösten moittiminen

Jos yhdistyksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen, voi yhdistyksen jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen nostaa kanteen käräjäoikeuteen yhdistystä vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

30. Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä kirjallisena hallitukselle. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

31. Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistys purkautuu, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry:n käytettäväksi näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta Humanitas ry:n toiminnan tukemiseen tai Turun yliopiston humanistiopiskelijoiden hyväksi.

32. Säännöissä määräämättömät asiat

Säännöissä määrättömissä asioissa noudatetaan yhdistyslakia.