Toimintasuunnitelma 2018


Toimintasuunnitelma toimikaudelle 2018 hyväksyttiin Turun YK –yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 15.11.2017 Turussa .


Yleistä

Turun YK – yhdistyksen ( TYKy) tavoitteena on Yhdistyneiden kansakuntien periaatteiden ja päämäärien, erityisesti kansainvälisen ja kansallisen yhteisymmärryksen ja rauhanomaisen yhteistyön, edistäminen. Tähän se pyrkii tekemällä tunnetuksi YK:n ja sen järjestöjen tavoitteita ja toimintaa, tarjoamalla yhdistyksen jäsenille mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan sekä herättämällä keskustelua yhteiskunnallisista asioista. Yhdistyksen tavoitteena on edesauttaa ensisijaisesti paikallistason toiminnalla maa ilmanlaajuisesti merkittävien ongelmien ratkaisemista.

Turun YK – yhdistys kuuluu alajärjestönä Suomen YK – nuoriin sekä Turun yliopiston ylioppilaskuntaan (TYY) ja on lisäksi Suomen YK – liiton ja SONDIP – Varsinais – Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry:n (SONDIP ry) jäsenjärjestö. Turun YK – yhdistys SONDIP ry:n jäsenenä käyttää SONDIP ry:n toimistotilaa kokoustamiseen. Lisäksi Turun YK – yhdistys toimii yhteistyössä useiden paikallisjärjestöjen sekä kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa.

 

Toimistotilat

Turun YK – yhdistyksen toimisto sijaitsee SONDIP ry:n tiloissa osoitteessa Hämeenkatu 15. Toimistolla sijaitsee myös Turun YK – yhdistyksen säilytystilat.

 

Hallitus

Turun YK – yhdistys suunnittelee vuonna 2018 hallituksen rakenteen niin, että se palvelee yhdistyksen tavoitetta sekä jakaa tarpeeksi vastuuta jokaiselle hallituksen jäsenelle. Tiedotus on yksi yhdistyksen päätavoitteista, siksi tiedotusvastaavien määrän tulee olla tarpeeksi suuri. Hallitus järjestäytyy uude n puheenjohtajan johdolla vuoden ensimmäisessä kokouksessa tammikuussa 2018. Hallitus osallistuu TYYn ja mahdollisuuksien mukaan SONDIP ry:n järjestämiin koulutuksiin vuonna 2018. Hallituksen jatkuvuudesta huolehditaan myös perehdyttämällä uudet hallituslaiset pesteihinsä vanhan hallituksen toimesta.

 

Jäsenistö

Turun YK -yhdistykseen liittyminen on avointa kaikille kiinnostuneille. Vuodesta 2016 lähtien yhdistyksen jäseneksi liittyminen on ilmaista. Jäseneksi voi liittyä joko sähköisellä tai paperisella lomakkeella. Jäsenyys on jatkuva, mutta sen voi halutessaan päättää ha llitukselle toimitettavalla kirjallisella ilmoituksella. Jäsenistö koostuu pääasiassa Turun yliopiston opiskelijoista, mutta jäseneksi liittyminen on mahdollista myös muilta. Yhdistyksen tapahtumat ja kokoukset ovat avoimia kaikille. Ainoastaan jäsenet voi vat osallistua yhdistyksen päätöksentekoon käyttämällä äänioikeuttaan ja hakea yhdistyksen hallitukseen .

 

Julkaisu- ja tiedotustoiminta

Aktiivinen tiedottaminen on yksi Turun YK – yhdistyksen toiminnan kulmakivistä ja sitä kehitetään jatkuvasti. Yhdistyksen tiedotuksen tärkeimpinä kanavin a toimivat sähköpostilista sekä yhdistyksen Facebook – sivu, joita tehokkuutensa vuoksi käytetään säännöllisesti myös jatkossa. Vuonna 2018 yhdistys jatkaa aktiivisesti muiden sosiaalisen median kanavien, kuten Twitterin ja Instagramin käyttöä tiedotuksessa. Yhdistyksen kotisivut on uudistettu vuonna 2016 selkeämmiksi ja jatkossa niitä päivitetään säännöllisesti, erityisesti tulevien tapahtumien ja muiden ajankohtaisten aiheiden osalta. Yhdistys panostaa myös sähköisen UNiikki – blogin julkaisuihin etenkin YK:n teemapäivien osalta. Tiedotusta tehostetaan vuonna 2018 kolmella kielellä (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi) .

Yhdistyksen sähköpostilistalle kuuluvat kaikki säännöllisesti toimintaan osallistuvat aktiivit sekä muut yhdistyksestä kiinnostuneet. Sen kautta välitetään kokouskutsut, pöytäkirjat sekä tiedot yhdistyksen tapahtumista. Sähköpostilistan kautta tiedotetaan myös muiden tahojen toiminnasta, jotka voivat kiinnostaa yhdistyksen jäsenistöä.

Aktiivinen tiedottaminen myös muiden p aikallisten YK – yhdistysten toiminnasta lisää molemminpuolista näkyvyyttä ja vahvistaa yhteistyösuhteita.

 

Varainhankinta

Yhdistys hakee toiminta – avustusta Turun yliopiston ylioppilaskunnalta sekä Suomen YK – nuorilta vuonna 2018. Yhdistyksen toiminta on pysynyt aktiivisena ja monipuolisena, mikä toivottavasti otetaan huomioon toiminta – avustuksista päätettäessä. Yhdistys aikoo hakea tarvittaessa myös projektiavustuksia TYYltä, Suomen YK – nuorilta ja muilta mahdollisilta tahoilta kuten Turun kaupungin nuorisotoimelta yksittäisiä projekteja ja tapahtumia varten.

Yhdistys rahoittaa toimintaansa myös haalarimerkkien myynnillä, myyjäisillä sekä tarvittavissa, muita sponsoreita etsimällä.

 

Kokoukset

Vuoden 2018 aikana pidetään kaksi sääntömääräistä vuosikokousta (kevät – ja syyskokous) sekä tarvittaessa useampia yleiskokouksia. Hallituksen kokouksia pidetään keskimäärin kerran kuukaudessa, tarpeen mukaan useamminkin. Lisäksi järjestetään suunnittelukokouksia sekä iltakouluja erilaisten projektien yhteydessä niin yhdistyksen sisällä ku in yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Toiminta

Tapahtumia kuten dokumentti – iltoja ja puhujatilaisuuksia järjestetään aiempien vuosien tapaan noin kerran kuukaudessa. Tapahtumat käsittelevät YK:n toimintaa ja tavoitteita sekä muita ajankohtaisia aiheita jäsenistön mielenkiinnon kohteiden mukaan. Tilaisuuksien teemoja käsitellään j oko ulkopuolisten asiantuntijoiden johdolla tai siten, että yhdistyksen jäsenet itse alustavat keskustelua aiheesta. Lisäksi teemaillat ovat erinomainen keino lisätä yhdistyksen näkyvyyttä ja palvella jäsenistöä.

Yhdistys esittelee toimintaansa erilaisi ssa tapahtumissa ja tilaisuuksissa, minkä lisäksi järjestetään uusien ilta keväällä ja syksyllä uusille toimijoille sekä vapaamuotoisempia illanviettoja jo olemassa oleville jäsenille. Syksyn uusien ilta tulee järjestää tarpeeksi ajoissa ennen syyskokousta , esimerkiksi m ahdollisuuksien mukaan heti luk ukauden alussa , jotta uudet toimijat saadaan kiinnostumaan yhdistyksestä. Vuonna 2018 tavoitteena on jatkaa yhdistyksen näkyvyyden ja tunnettuvuuden kehittämistä yleisesti koko toiminnan laajuudella sekä tähän tarkoitukseen erikseen suunnatuilla toimenpiteillä.

Turun YK – yhdistyksen tärkein jatkuva projekti on ollut monen vuoden ajan osallistuminen erilaisiin kansainvälisyys – , monikulttuurisuus – ja ihmisoikeuskysymyksiin keskittyviin tapahtumiin. Globaaleihin kehityskysymyksiin painott uva Mahdollisuuksien tori, globaalikasvatusta tekevien järjestöjen Maailma koulussa – seminaari sekä Turun yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöviikot ovat tapahtumia, joihin yhdistys pyrkii jatkossakin vuosittain osallistumaan. Kuten aiempinakin vuo sina, yhdistyksen toiminnassa huomioidaan YK:n teemapäivät. Teemapäivinä yhdistys tuo esille YK:n tavoitteita teemaan liittyen erilaisissa tempauksissa, kuten järjestämällä opintopiirejä, tekemällä kouluvierailuja, järjestämällä asiantuntija – alustuksellisi a leffailtoja, sekä yliopistolla järjestetyin esittelypistein.

 

Ulkosuhteet

 Vuonna 2018 lisätään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa sekä jatketaan yhteistyötä nykyisten yhteistyötahojen kanssa. Erityisesti verkostoitumiseen muiden paikallistason kansalaisjärjestöjen kanssa panostetaan, jotta tapahtumista saadaan entistä monipuolisempia ja kiinnostavampia. Yhdistys pyrkii ylläpitämään hyviä suhteita myös olemassa oleviin yhteistyötahoihin, erityisesti Suomen YK – liittoon ja Suomen YK – nuoriin sekä pyrkii luomaan myös uusia kontakteja erityisesti paikallisiin kansalaisjärjestöihin. Yhdistyksen jäsenet osallistuvat aktiivisesti YK – nuorten järjestämiin paikallisyhdistysten tapaamisiin entiseen tapaan.
Turun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa on vuosittain tehty yhteistyötä. Tavoite on, että myös vuonna 2018 yhdistys toimisi yhteistyössä TYYn kanssa ainakin olemalla mukana TYYn kehitysyhteistyöviikolla ja osallistuu TYYn alayhd istyksenä erilaisille messuille, esimerkiksi Welcome fairiin ja Ready Study Go Turku – messuille. Yhdistys tekee yhteistyötä myös muiden TYYn alayhdistysten kanssa mahdollisuuksien mukaan.

 

Monikulttuurisuustoiminta

Monikulttuurisuustoiminnassa Turun YK – yhdistys jatkaa yhteistyötä Varsinais – Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Sondip ry:n sekä Sateenkaari Koto ry:n kanssa. Läksykerho kokoontuu kaksi kertaa viikossa ja kerhoon osallistuu noin 5 – 15 lasta, ohjaajia on kerrallaan mukana kolmesta seitsemään. Läksykerhon tarkoituksena on parantaa ja syventää lasten suomen kielen osaamista ja suomalaisen kulttuurin ja arjen tuntemusta. Turun YK – yhdistys, läksykerhovastaavan johdolla , vastaa läksykerho – ohjaajien rekrytoinnista järjestämällä infotilaisuuksia ja/tai rahallisesti mahdollisuuksien mukaan.

Turun YK – yhdistys jatkaa osallistumistaan SONDIP ry:n toimintaan ja tukee osaltaan turkulaisten maahanmuuttaja – ja monikulttuurisuusyhdistysten toimintaa ja verkostoitumista. Yhdistyksen hallituksessa toimii SONDIP – vastaava (sekä tämän varahen kilö), joka käyttää yhdistyksen äänioikeutta liiton kokouksissa. Yhdistys etsii myös mahdollisuuksia toimia kanavana, jonka kautta turkulaiset opiskelijat voivat itse osallistua monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasisminvastaiseen työhön.

Vuonna 2018 Turun YK – yhdistys jatkaa Plan Suomen kummilapsen tukemista ja yhteydenpitoa häneen jatketaan. Turun YK – yhdistys kartoittaa vuonna 2018 myös mahdollisuuksiaan osallistua muiden järjestöjen sekä Turun yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöhankkeisiin a ikaisempaan tapaan sekä pyrkii kehittämään kansainvälistä toimintaansa.