Seuran esittely

Mikä Senpai?

Senpai ry (aikaisemmalta nimeltään Turun Animeseura ry, TAS) on vuoden 2000 alussa perustettu rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää japanilaisen animaation (anime) ja sarjakuvan (manga) tuntemusta ja harrastusta sekä edistää animen ja mangan harrastajien välistä yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta.

Senpai on järjestänyt Suomen ensimmäisen Animeconin ja sen jäsenet tekevät töitä useissa Suomen tapahtumissa.

Senpai on Turun yliopiston ylioppilaskunnan harrastusjärjestö.

Senpaihin ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet ja jäseneksi voi liittyä tulemalla johonkin seuran tapahtumaan tai toimistolle.

Jäsenmaksu on vain 5 euroa vuodessa (kesto tammikuusta joulukuun loppuun), ja sen vastineeksi pääsee osallistumaan kaikkiin seuran tapahtumiin sekä hyödyntämään yhdistyksen kirjastoa. Jäseneksi voit liittyä missä vaiheessa vuotta tahansa. Suosittelemme kuitenkin tulemaan mukaan heti vuoden alussa, jotta saatte jäsenmaksustanne irti mahdollisimman paljon! ^_^

Lisäksi jäsenet saavat käyttöönsä jäsenkortin, jolla saa merkittäviä alennuksia yhteistyökumppaneiltamme.

Jäsenkortin saatte jäsenmaksun maksettuanne paikan päältä, joko Terrakodilta tai jostain seuran tapahtumasta.

 

Hallituksen tavoittaa parhaiten sähköpostiosoitteesta seele ät lists piste utu piste fi.

 

Seuran säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja toimipaikka

Yhdistyksen nimi on Senpai (aikaisemmalta nimeltään Turun Animeseura). Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista nimeä Turku Anime Society. Yhdistyksen kotipaikka on Turku. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä seura.

2. Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on

  • – edistää japanilaisen animaation ja sarjakuvan, animen ja mangan, tuntemusta ja harrastusta
  • – edistää animen ja mangan harrastajien välistä yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

  • – hankkii ja ylläpitää yhteyksiä muihin vastaaviin koti- ja ulkomaisiin yhdistyksiin
  • – järjestää jäsenilleen seminaareja
  • – harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
  • – ylläpitää ja kehittää internetissä maksutonta manga- ja animesivustoa.

Seura voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimintansa tukemiseksi harjoittaa kahvilaliikettä, järjestää maksullisia huvitilaisuuksia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3. Seuran jäsenet

Varsinaiset jäsenet

Seuran varsinainen jäsen voi olla yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenanomukset hyväksyy seuran hallitus. Jos jäsen haluaa erota seurasta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle, puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä seurankokouksen pöytäkirjaan. Seuran kokous voi 3/4 äänten enemmistöllä erottaa jäsenen, joka toimii seuran tarkoitusperiä vastaan. Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksua maaliskuun loppuun mennessä. Hallituksen jäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus seuran kokouksissa. Varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Kunniajäsenet

Seuran kokous voi 5/6 äänten enemmistöllä kutsua kunniajäsenekseen yksityishenkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka ovat erittäin arvokkaalla tavalla tukeneet seuran pyrkimyksiä. Kunniajäsenellä on äänioikeus seuran kokouksissa, mutta ei jäsenmaksuvelvoitetta.

Kannatusjäsenet

Seuralla voi olla kannatusjäseninä yksityishenkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea seuran toimitaa. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus seuran kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Kannatusjäsenet hyväksyy hallitus. Kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää  syyskokous.

4. Seuran kokoukset

Seuran kokous

Päätösvaltaa seurassa käyttää seuran kokous. Hallitus kutsuu kokouksen koolle kirjallisella kutsulla jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kutsuksi lasketaan myös seuran kokouksen päättämässä lehdessä julkaistu ilmoitus. Kokouskutsun yhteydessä on mainittava käsiteltävät asiat. Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, mutta vaaleissa arpa. Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Seuran kokouksien järjestäytyminen

Kokouksen avaa seuran puheenjohtaja, tämän ollessa estyneenä joku muu hallituksen jäsen. Valitaan lain vaatimat toimihenkilöt. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Seuran syyskokous

Syyskokous pidetään loka-joulukuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös seuran puheenjohtajana

2. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen jäseniä siten, että hallituksessa on vähintään kolme ja korkeintaan yhdeksän muuta jäsentä

3. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

4. valitaan seuraavaksi vuodeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Seuran kevätkokous

Kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan lausunto

2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille

3. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

5. Seuran tili- ja toimikausi

Seuran tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.

6. Seuran hallitus

Seuran syyskokouksen valitsema hallitus käyttää seuran toimeenpanovaltaa. Hallitus valmistelee seuran kokoukselle esiteltävät asiat. Hallitus on toiminnastaan vastuussa seuran kokoukselle. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, jotka toimivat myös seuran varapuheenjohtajana ja sihteerinä. Hallitus valitsee taloudenhoitajan joko keskuudestaan tai ulkopuolelta. Puheenjohtaja tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

7. Tilinpäätös

Tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajalle vähintään 3 viikkoa ennen kevätkokousta.

8. Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kukin erikseen. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden valitsemalleen toimihenkilölle yksin.

9. Seuran sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous kahdessa vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä kokouksessa. Muutos hyväksytään, mikäli molemmissa kokouksissa vähintään 3/4 annetuista äänistä on sen puolesta. Muutos voidaan hyväksyä yhdessä kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä, mikäli se on ensin julistettu kiireelliseksi 5/6 äänten enemmistöllä.

10. Seuran purkaminen

Päätös seuran purkamisesta tulee tehdä samalla tavalla kuin sääntöjen muuttamisesta. Seuran purkautuessa seuran varat ja omaisuus annetaan purkautumisesta päättävän kokouksen määrättäväksi seuran tarkoitusta edistävään tarkoitukseen.