Säännöt / Stadgar

Nämä säännöt on hyväksytty 2.3.2022.

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1§ Yhdistyksen nimi on Museion ry ja sen kotipaikka Turku.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia mukana koulutuspolitiikassa sekä edistää jäsentensä hyvinvointia.

Tätä tarkoitusta varten yhdistys toimii jäsentensä edunvalvojana Turun yliopiston museologian oppiaineessa ja yliopiston toiminnassa. Yhdistys hoitaa jäsenten opinnollisia ja ammatillisia etuja tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden yhdistysten ja toiminnalle tarpeellisten tahojen kanssa sekä järjestää kokouksia, seminaareja ja ekskursioita sekä harjoittaa alan julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja sekä suorittaa tarpeen mukaan muuta varainhankintaa. Yhdistys voi myös ottaa vastaan lahjoituksia.

Jäsenet

3§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Turun yliopiston tai Åbo Akademin opiskelija, joka opiskelee tai on opiskellut museologiaa sekä suorittaa jäsenmaksun ja hyväksyy yhdistyksen säännöt. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä myös sellainen kansainvälinen vaihto-opiskelija, joka omassa kotiyliopistossaan opiskelee tai on opiskellut museologiaa tai siihen verrattavissa olevaa oppiainetta. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uusien jäsenten hakemukset.

Hallituksen esityksellä voidaan kunniajäseneksi yhdistyksen kokouksessa kutsua ansioitunut jäsen tai muu henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

4§ Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Yhdistyksen jäsenellä on velvollisuus ilmoittautua vuosittain syys- tai lokakuun aikana sähköpostitse yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle jäsenrekisteripäivitystä varten. Mikäli jäsen ei ole edellä mainitulla tavalla ilmoittautunut määräaikaan mennessä puheenjohtajalle, hänet erotetaan syyskokouksen yhteydessä. Eronnut jäsen voi uudelleen liittyä jäseneksi täyttäessään 3§ mainitut edellytykset. Uudestaan jäseneksi liittyvä on vapautettu jäsenmaksun maksamisesta.

Jäsenmaksu

5§ Yhdistyksen jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Hallitus

6§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja taloudenhoitaja sekä 1–7 muuta jäsentä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee tarvittaessa keskuudestaan varapuheenjohtajan ja jakaa keskuudessaan muita tehtäviä tarpeen mukaan. Lisäksi voidaan nimetä hallituksen ulkopuolisia työryhmiä ja toimihenkilöitä.

Hallituksen jäsen tai muu yhdistyksen kokouksessa valittu toimihenkilö voi erota kirjallisella ilmoituksella yhdistyksen hallitukselle. Koko hallituksen eron myöntämiseksi tulee kutsua koolle yhdistyksen kokous, joka samalla valitsee yhdistyksen uuden hallituksen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan toimesta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on kutsuttava koolle toimikautensa aikana vähintään kerran kuukaudessa, pois lukien kesä-elokuu. Hallitus on päätäntävaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi kokoontua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mikäli kaikki hallituksen jäsenet antavat tähän suostumuksensa. Hallitus määrittelee käytettävät välineet ja etäosallistujien henkilöllisyyden varmentamisen keinot.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

7§ Yhdistyksen nimen voivat kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

Tilikausi ja toiminnantarkastus

8§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukset

9§ Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluttua siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Jotta asia voidaan ottaa yhdistyksen kokouksen käsittelyyn, tulee sitä kirjallisesti kannattaa vähintään kaksi yhdistyksen jäsentä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin määritetty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voi etäosallistua postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Etäosallistuminen ei voi olla yhdistyksen kokouksen ainoa osallistumismuoto, vaan kokouksella on oltava varsinainen kokouspaikka.

Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

10§ Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kokouskutsulla vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu tulee lähettää yhdistyksen sähköpostilistalle. Kokouksen etäosallistumismahdollisuus ja -tavat on mainittava kutsussa.

Varsinaiset kokoukset

11§ Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä edellisen kauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle
kalenterivuodelle
6. Valitaan seuraavan vuoden hallituksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja muut mahdolliset hallituksen jäsenet sekä yhdistyksen toimihenkilöt
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

12§ Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat ja omaisuus museologiaa edistäviin tarkoituksiin tai museologian opiskelijoiden hyväksi purkamiskokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.