Jäsenrekisteriseloste

 1. Rekisterin pitäjä

Museion ry
Turun yliopisto, museologian toimisto
20014 Turun yliopisto

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

puheenjohtaja Hanne Helminen
hvjhel (at) utu.fi

 1. Rekisterin nimi

Museion ry:n jäsenluettelo

 1. Jäsenrekisterin tarkoitus

Kyseessä on yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä. Jäsenrekisterin tietoja käytetään ainoastaan yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa ja tietoja käsittelee vain yhdistyksen puheenjohtaja.

 1. Rekisterin tietosisältö

Jäsenistä merkitään rekisteriin yhdistyslain vaatimat tiedot sekä muita yhteydenpitoon ja yhdistyksen toimintaan tarvittavia tietoja. Näitä ovat nimi, kotikunta, sähköpostiosoite, museologian sivuaineoikeuden myöntämisvuosi, kotiyliopisto, museologian opintojen suorituspaikka sekä Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) jäsenyys.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan jäseneltä itseltään liittymishakemuksen tai jäsenilmoittautumisen yhteydessä.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Kaikilla jäsenillä on oikeus nähdä omat jäsenluettelotietonsa (täydellinen nimi ja kotipaikkakunta). Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja ei muutoin luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään erillisellä muistitikulla. Ainoastaan yhdistyksen puheenjohtajalla on pääsyoikeus rekisteriin, sekä oikeus lisätä, poistaa tai muuttaa rekisterin tietoja.

 1. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Museion ry:n jäsenrekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyynnön voi toimittaa kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

 1. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus oma-aloitteisesti tai rekisteriin merkityn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto. Jäsenen tulee ilmoittaa rekisterin ylläpitäjälle tarpeelliset tiedot muutosten tekemiseksi.

 1. Tietojen poistaminen

Rekisteristä poistetaan kaikki yhdistyksen jäsentä koskevat tiedot, kun hän on eronnut tai hänet on erotettu yhdistyksestä.