Yhdistyksen säännöt

SOSIAALITUTKIMUKSEN KLUBI – KOMPLEKSI RY:N SÄÄNNÖT

I LUKU
Yleisiä säännöksiä

1§ Yhdistyksen nimi on Sosiaalitutkimuksen klubi – Kompleksi. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja sen kieli suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on:
Pyrkiä hoitamaan Turun yliopiston sosiaalipolitiikan ja –työn opiskelijoiden suhteita oppiaineidemme henkilökuntaan.
Harjoittaa opetuksen kritiikkiä.
Antaa opintoneuvontaa ja välittää kurssikirjallisuutta.
Seurata sosiaalipoliittista keskustelua ja alan viimeistä kehitystä sekä harjoittaa edistyksellistä etujärjestöpolitiikkaa.
Pitää yhteyttä muihin vastaaviin yhdistyksiin.
Järjestää vapaa-ajan toimintaa jäsenilleen.
Yhdistys voi liittyä yhteisöjäsenenä muihin yhdistyksiin (ja yhteenliittymiin).

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja vapaa-ajantilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä sekä lähettää yhdistyksen edustajia erilaisiin tilaisuuksiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä, kirpputoreja sekä huvitilaisuuksia; ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia; järjestää maksullisia luentoja; omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

II LUKU

Jäsenyys

4§ Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Turun yliopistossa sosiaalipolitiikkaa ja sosiaalityötä opiskeleva henkilö. Jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain tai suorittamalla pysyväisjäsenmaksun, joka on voimassa valmistumiseen saakka, kuitenkin enintään 8 vuotta jäseneksi liittymisestä. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä ei ole maksanut vuotuista jäsenmaksua kolmen (3) kuukauden kuluessa sen eräpäivästä. Pysyväisjäsenyyden päättymisen vahvistaa yhdistyksen hallitus.

III LUKU

Jäsenkokoukset

5§ Yhdistyksen vaalikokous pidetään syksyllä marraskuun loppuun mennessä ja vuosikokous maaliskuun loppuun mennessä. Milloin hallitus katsoo tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 jäsenistä kirjallisesti vaatii, pidetään ylimääräinen kokous. Äänioikeus on jokaisella pysyväisjäsenellä sekä jäsenellä, joka on maksanut kyseessä olevan jäsenmaksukauden jäsenmaksun.

6§ Jäsenkokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen, jos kokouskutsu on ollut vähintään kuusi (6) päivää sosiaalitieteiden laitoksen ilmoitustaululla.

7§ Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi.Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä.

Valitaan yhdistykselle seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen jäsenet 11§ mukaisesti sekä kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimikaudelle.

Vahvistetaan seuraavan jäsenmaksukauden jäsenmaksun ja pysyväisjäsenmaksun suuruus.
Annetaan evästyksiä hallituksen jäsenille.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8§ Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Käsitellään hallituksen laatima edellisen toimikauden toimintakertomus.
Käsitellään edellisen toimikauden tilit ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai muusta toimenpiteestä, johon toimikauden aikana harjoitettu hallinto tai tilit antavat aihetta.
Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle

9§ Äänestys yhdistyksen kokouksissa suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä, jos vähintään kaksi läsnäolevaa äänivaltaista jäsentä sitä vaatii.

10§ Asiat yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan yleensä yhdessä käsittelyssä.

IV LUKU

Hallitus

11§ Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat vaalikokouksen valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä vaalikokouksessa tarkemmin päätettävä määrä muita jäseniä, kuitenkin yhteensä enintään 15 jäsentä. Muille jäsenille voidaan määritellä tehtäväkuvia tarpeen mukaan.

12§ Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme hallituksen muuta jäsentä on läsnä.

13§ Puheenjohtaja kokoon kutsuu hallituksen. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle silloin, kun sellaiseen ilmenee tarvetta, kuitenkin vähintään kaksi kertaa kuukaudessa lukukausien aikana.

14§ Yhdistyksen muilla jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksessa.

15§ Hallituksen tehtävänä on:
Johtaa yhdistyksen toimintaa vaalikokouksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti sääntöjen 2§ mainittujen päämäärien toteutumiseksi.

16§ Jos yhdistyksen jäsenkokous 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä antaa hallitukselle tai sen osalle epäluottamuslauseen, on tämä velvollinen eroamaan. Asiasta on kuitenkin kokouskutsussa mainittava. Samassa kokouksessa, jossa epäluottamuslause annetaan, on valittava uusi hallitus tai sen osa eronneen tilalle.

17§ Yhdistyksen jäsenkokous voi pyynnöstä myöntää eron hallitukselle tai sen jäsenelle, mikäli eroamiseen esitetään hyväksyttävä peruste. Eronneen tilalle on samassa kokouksessa valittava uusi hallitus tai sen jäsen.

18§ Hallitus voi tarpeen mukaan asettaa määräajaksi tai toistaiseksi toimihenkilöitä ja toimikuntia hoitamaan erityisiä yhdistyksen asioita.

V LUKU

Erinäisiä säännöksiä

19§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erikseen sekä taloudellisissa asioissa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

20§ Yhdistyksen toimi- ja tilikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12. Jäsenmaksukausi alkaa kuluvana toimikautena 1.6. ja päättyy seuraavalla toimikaudella 31.5.

21§ Yhdistyksen tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

VI LUKU

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen toiminnan lopettaminen

22§ Näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä päätös kahdessa, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen jäsenkokouksessa. Tällainen päätös tulee voimaan, jos muutoksesta on mainittu kokouskutsuissa, ja jos sitä molemmissa kokouksissa kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä. Sääntöjen muuttaminen voidaan julistaa kiireelliseksi 4/5 enemmistöllä annetuista äänistä ja hyväksyä ensimmäisessä sääntömuutosta käsittelevässä kokouksessa välittömästi ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.

23§ Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävissä kokouksissa. Tällainen päätös tulee voimaan vain, jos purkamisesta on kokouskutsussa mainittu, ja jos sitä kummassakin kokouksessa kannattaa ¾ annetuista äänistä.

24§ Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullesssa lakkautetuksi siirretään sen varat Turun yliopiston ylioppilaskunnalle.