Pääaineopiskelijoiden on tarkoitus suorittaa mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen yhteiset perusopinnot kokonaisuudessaan ensimmäisen opintovuoden aikana. Kurssit on jaettu seuraaviin kokonaisuuksiin. Kurssikuvaukset on lainattu Turun Yliopiston opinto-oppaasta.

 

 Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet (5 op)

Opintojaksolla perehdytään taiteiden tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja niiden historialliseen muodostumiseen sekä niiden soveltamiseen eri taiteenalojen tutkimuksessa. Tarkasteltavia käsitteitä ovat taide, teos, teksti, intertekstuaalisuus ja -mediaalisuus, väline (media), tulkinta ja kokemus, merkitys, traditio ja konventio, kerronnallisuus, representaatio, laji (genre) ja diskurssi.

 Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria tieteenaloina (5 op)

Opintojakso johdattaa mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian keskeisiin tutkimusaloihin ja suuntauksiin. Se esittelee näiden tieteenalojen erityispiirteitä, teoreettista taustaa ja kehitystä sekä myös aloja yhdistäviä näkökulmia. Suositeltava suoritusajankohta pääaineopiskelijoille: 1. vuoden syksy

 Näkökulmia kuviin ja ääniin: luennot ( 2 op)

Opintojakso esittelee lähestymistapoja visuaalisten, auditiivisten ja audiovisuaalisten ilmiöiden tarkasteluun. Suositeltava suoritusajankohta pääaineopiskelijoille: 1. vuoden syksy

Näkökulmia kuviin ja ääniin: harjoitukset (3 op)

Perehdytään visuaalisen, auditiivisen ja audiovisuaalisen aineiston analyysiin. Harjoitusosuus suoritetaan kirjoitustehtävillä kurssin alussa osoitetulla tavalla.

 Muuttuva taide ja kulttuuri (5 op)

Länsimaisen taiteen ja populaarikulttuurin tyylikaudet, tyylisuunnat ja historiallinen kehitys keskeisine murroskohtineen. Taiteen sekä visuaalisen ja auditiivisen kulttuurin tuotannon riippuvuussuhteet eri aikojen yhteiskuntajärjestelmiin.

Tekijät, toimijat ja kentät (5 op) 

Taiteen, median ja kulttuurin työkentät, toimijat, tekijät ja yhteisöt. Toimintakenttien historia ja kritiikki.