SÄÄNNÖT

 

§ 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

 

Yhdistyksen nimi on Turun yliopiston Mediatutkimuksen opiskelijayhdistys Hurma r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

 

§2 TARKOITUS JA TOIMINTA

 

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja lisätä mediatutkimuksen opiskelijoiden keskinäistä kanssakäymistä, valvoa heidän yhteisiä opiskeluun liittyviä etujaan ja kehittää heidän vapaa-ajan harrastustoimintaansa. Yhdistys edustaa opiskelijoita suhteessa oppiaineen henkilökuntaan, Turun yliopistoon ja Turun yliopiston ylioppilaskuntaan.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, harjoittaa tiedotustoimintaa, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys järjestää myös illanviettoja, juhlia, retkiä ja muuta samantapaista toimintaa ja toimii yhteistyössä alan muiden yhteisöjen ja yritysten kanssa.

 

§3 JÄSENET

 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa maksamalla jäsenmaksun. Jäsenen ei tarvitse olla mediatutkimuksen pää- tai sivuaineopiskelija. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa, jolloin ero merkitään kokouksen pöytäkirjaan. Jäseniltä perittävän liittymismaksun suuruuden ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain.

 

§4 HALLITUS

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan, kutsusta kun tarpeellista tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan äänestämällä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

 

§5 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, tai yksin henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antaman henkilökohtainen oikeus.

 

§6 TILIT

 

Yhdistyksen hallintoja ja tilejä tarkastamaan valitaan yhdistyksen syyskokouksessa tilikaudeksi 1-2 tilintarkastajaa ja kullekin henkilökohtainen varatilintarkastaja.

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

 

§7 YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava sähköpostilla viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta.

 

§8 YHDISTYSTEN KOKOUKSET

 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen ja syyskokouksen. Kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous syys-lokakuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan päättää halitus.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

 

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

 

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

 

§9 KEVÄT- JA SYYSKOKOUS

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

 

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja

kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima tilinpäätös ja vuosikertomus ja

esitetään tilintarkastajien lausuntoja

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. Kokouksen päättäminen

 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

 

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja

kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio

sekä liittymis- ja tarvittaessa jäsenmaksun suuruus

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. Valitaan 1-2 tiintarkastajaa ja heille varatilintarkastaja

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9. Kokouksen päättäminen

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

§10 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samalla tapaa.