Hallituksen toiminta edellyttää vähintään kolmea jäsentä: puheenjohtajaa, taloudenhoitajaa ja sihteeriä. Hallitustoiminnan hedelmällisyyden kannalta on kuitenkin hyvä, mikäli hallituksessa on edellä mainittujen ohella myös muita jäseniä, jotka esimerkiksi vastaavat tapahtumien järjestämisestä ja organisoimisesta, valvovat jäsenistön etuja ja tiedottavat jäsenistöä hallituksen toiminnasta. Hurman hallituksessa saa istua enintään kymmenen henkilöä kerrallaan.

 

Perinteiseti hallitustoimet

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja kutsuu hallituksen kokoukset koolle, tekee esityslistat ja johtaa kokouksia.  Lisäksi puheenjohtaja osallistuu TYY:n järjestämiin puheenjohtajaneuvostoihin ja edustaa näissä Hurmaa. Puheenjohtaja on Hurman näkyvin edustaja ja viime kädessä vastuussa hallituksen toiminnasta.

”With great power comes great responsibility.”

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajan ainoa varsinainen tehtävä on toimittaa puheenjohtajan velvollisuuksia tämän ollessa estynyt. VPJ:n tulee muutenkin tarvittaessa avustaa puheenjohtajaa virkansa toimittamisessa. VPJ:n hommaan voi helposti sisällyttää niin paljon ainejärjestötoiminnan juoksevien asioiden hoitamista kuin vain luontevalta tuntuu. Tämä voi olla esimerkiksi bileiden järkkäilyä, tilojen varaamista tai myyjäisiin leipomista. Virka on toisinaan yhdistetty johonkin muuhun, pienempään toimeen.

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja ilmoittaa Hurman taloudellisen tilanteen jokaisen kokouksen alussa ja osallistuu tapahtumien budjettien päättämiseen. Taloudenhoitaja hallinnoi Hurman pankkitiliä, joten laskujen ja kulukorvausten maksaminen on myös osa tehtävää. Silloin tällöin tulee myös tarpeen laskuttaa jotain tahoa, jolloin taloudenhoitaja muotoilee ja lähettää laskut. Taloudenhoitajan pääasiallinen tehtävä on pitää kirjanpitoa tilitapahtumista. Kerran kuukaudessa tililtä tulostetaan kaikki tapahtumat ja ne kirjataan kirjanpito-ohjelmaan. Kaikista tapahtumista täytyy löytyä kuitti. Lopuksi kaikki tositteet ja kuitit arkistoidaan kansioon. Taloudenhoitaja tekee vuosittaisen tulo- ja menoarvion ja toimikautensa päätteeksi toimittaa kirjanpitonsa tarkastettavaksi syyskokouksessa nimetyille tilintarkastajille.

Sihteeri

Sihteerin pääasiallinen tehtävä on tehdä pöytäkirja ainejärjestön hallituksen kokouksista. Ennen kokouksen avaamista puheenjohtaja toimittaa kopion esityslistasta, jossa lukee ne asiat, joita kokouksessa käsitellään. Helpoksi homman tekee se, että Hurman esityslistoissa on sääntönä sama rakenne. Valmis pöytäkirja on esityslista, jossa lukee mitä mistäkin asiasta kyseisessä kokouksessa päätettiin. Sihteerin tehtävä päättyy pöytäkirjan lähettämiseen Hurman hallituksen sähköpostilistalle. Joka kokouksessa valitaan osallistujista myös kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka seuraavan kokouksen alussa tarkistavat pöytäkirjan mahdollisten virheiden varalta. Pöytäkirjat laitetaan Hurman nettisivuille kaiken kansan ihasteltaviksi.

Tiedottaja

Tiedottaja on pääasiassa vastuussa Hurman nettisivuista ja sähköpostilistoista. Tiedottaja ylläpitää ja päivittää nettisivuja oman harkintansa mukaan ja moderoi Hurman kahta sähköpostilistaa, joista toinen on hallituksen ja toinen koko jäsenistön. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tiedottaja laskee eteenpäin jäsenistön sähköpostiin mm. bilekutsuja, työpaikkatarjouksia ja kiinnostavien tapahtumien mainoksia. Tiedottaja pitää huolen siitä, että jäsenistön sähköposti ei Hurman toimesta täyty turhasta spämmistä tai huijausviesteistä.

Koulutuspoliittinen vastaava

Koulutuspoliittisen vastaavan tehtävänä on ylläpitää opiskelijoiden ja henkilökunnan välisiä suhteita, valvoa ja ajaa opiskelijoiden opiskeluun liittyviä oikeuksia sekä edustaa opiskelijoita henkilökunnan kokouksissa. Koulutuspoliittisen vastaavan, eli kopon, pesti on tärkeä ja mielenkiintoinen, ja mediatutkimuksen kokoisessa oppiaineessa myös sopivan kodikas. Kopon tehtävänä on käydä oppiainekokouksissa, kopokaljalla sekä koponeuvostossa, jonne osallistuvat kaikki Turun yliopiston kopot. Säännöllisten velvollisuuksien ohella kopo voi olla mukana järjestämässä erilaisia koulutuksia ja tutustumispäiviä. Esimerkiksi keväällä 2016 järjestettiin työelämään tutustumispäivä, joka järjestettiin yhteistyönä oppiaineen kanssa.

Sosiaalipoliittinen vastaava

Sosiaalipoliittinen vastaava vastaa Hurmassa alkoholittomasta ohjelmasta ja erilaisista virkitysmistapahtumista. Sopo saattaa esimerkiksi organisoida teatterivierailun, urheiluvuoron tai saunaillan. Sopon järjestämä toiminta vaihtelee aina kulloisenkin sopon omien intressien mukaan, kuitenkin niin, että järjestetty toiminta vastaa jäsenistön toiveita.

Kulttuurivastaava

Kulttuurivastaavan tehtävät ovat hallitustehtävien parasta antia! Kulttuurivastaava pääsee suunnittelemaan Hurman tapahtumia ja keksimään niihin hauskaa ohjelmaa. Käytännössä kulttuurivastaavan työ koostuu tapahtumaideoiden keksimisestä, tarjoilujen hankkimisesta ja ohjelman järjestämisestä juhlakansalle yhdessä aisapari(e)n kanssa. Myös juhlatunnelmasta ja osallistujien viihtymisestä huolehtiminen on kulttuurivastaavan tyypillistä puuhaa.

 

 

Hurmassa on yllämainittujen virkojen ohella nähty myös muita pestejä, joita saatettu yhdistellä varsinaisiin hallitustoimiin. Alla on annettu muutama esimerkki.

 

Talovastaava

Talovastaava huolehtii Keltsiin eli Mimesikseen  liittyvistä asioista. Talovastaavan tulee puolivuosittain osallistua Humanitas Ry:n talovastaavan kokoonkutsumaan talokokouseen, jossa keskustellaan muiden tilaa käyttävien järjestöjen kanssa siihen liittyvistä asioista, keskeisimpänä viikkosiivousvuorojen sopiminen ja Keltsin sääntöjen saattaminen ajantasalle. Talovastaavan tulee myös kommunikoida Keltsiin liittyvistä asioista Facebookiin tätä tarkoitusta varten perustetun ryhmän avulla. Koska virantoimitukseen kuuluu lähinnä kuitenkin vain puolivuosittaisiin kokouksiin osallistuminen, on tämä virka mielekkäintä yhdistää johonkin toiseen ainejärjestövirkaan.

Somevastaava

Somevastaavan tehtäviin kuuluu päivittää kuvia Hurman tapahtumista ainejärjestön Instagram-tilille hurma_ry. Tehtävässä pääsee vastaamaan ainejärjestön visuaalisesta ilmeestä eräällä kaikista vilkkaimmista sosiaalisen median alustoista, ja olemaan se tyyppi, joka heiluu kännykkäkamera kädessä bileissä. Tili toimii samalla Hurman mainos-ja ilmoituskanavana, joten tulevista tapahtumista infoominen ja muu oheispäivittäminen Hurman toiminnasta kuuluu myös somevastaavan tehtäviin.

Rivijäsen

Rivijäsenellä on vähän ennalta määrättyjä tehtäviä. Siksi homma sopii henkilölle, joka haluaa olla mukana Hurman toiminnassa, mutta oman aikataulunsa ehdoilla. Rivijäsen osallistuu kokouksiin, ja muuhun toimintaan myyjäisten myyntivuoroihin yhtä lailla, kuin hallituksen muutkin jäsenet. Rivijäsen auttaa omien mahdollisuuksiensa rajoissa erilaisissa ainejärjestön tehtävissä. Hän voi esimerkiksi leipoa Hurman tapahtumiin, kuten myyjäisiin, tai hoitaa erilaisia juoksevia asioita ja avustaa muita hallitustoimijoita tehtävissään.